Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Joogivee käitlemine

Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ja muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on tarbijale kättesaadav. Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama tarbijale teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta. Vee käitleja peab tähelepanu pöörama sellele, et veeallikatest või veetöötlusjaamast pärineva joogivee kvaliteet ei halveneks selle jõudmiseni tarbijani, samuti et oleks välditud puhastatud vee taasreostumine jaotusvõrgus.

JOOGIVEE KVALITEEDINÄITAJAD

Joogivee käitleja peab tagama oma veevarustussüsteemis oleva ning sellest väljuva joogivee laboratoorse kontrolli. Joogivee kontrolli tehakse määruses esitatud kava järgi, need jagunevad tavakontrolliks ja süvakontrolliks.

Joogivee laboriuuringud tuleb tellida akrediteeritud laborist ning proovivõtja peab olema atesteeritud. Terviseameti laborid on joogiveeanalüüside osas akrediteeritud. Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja joogivee töötlemise kohta. Süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele määruses sätestatud kvaliteedinäitajatele.

Tava- ja süvakontrolli minimaalne proovide arv aastas arvestatakse edastatava joogivee hulga järgi. Mida suurem on edastatava vee hulk, seda rohkem tuleb teha veeproove.
Joogivee kvaliteedi vastavust nõuetele kontrollitakse tarbija kraanist.

 


Joogivee kvaliteedi vastavust nõuetele kontrollitakse tarbija kraanist.

KONTROLLI KAVA

Veekäitleja peab koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseameti regionaalosakonnaga kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks.
Teenusstandard "Joogivee kontrolli kava kooskõlastamine (DOC)"


Juhul, kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja kohe uurima joogiveekvaliteedi mittevastavuse põhjusi ning rakendama vajalikud abinõud ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset Terviseameti regionaalosakonda.

KAVAS PEAB OLEMA SÄTESTATUD:

  • ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus,

  • uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu proovivõtmise kohtade järgi,

  • proovivõtmise kohtade arv ja nende asukohad,

  • iga kvaliteedinäitaja proovide arv kooskõlastatud ajavahemiku jooksul.