Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Joogivee käitlemine

Joogivee käitleja on ettevõtja, kelle tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ja muud toimingud, mille tulemusel joogivesi on tarbijale kättesaadav. Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning esitama tarbijale teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta. Vee käitleja peab tähelepanu pöörama sellele, et veeallikatest või veetöötlusjaamast pärineva joogivee kvaliteet ei halveneks selle jõudmiseni tarbijani, samuti et oleks välditud puhastatud vee taasreostumine jaotusvõrgus.

JOOGIVEE KVALITEEDINÄITAJAD

Joogivee käitleja peab tagama oma veevarustussüsteemis oleva ning sellest väljuva joogivee laboratoorse kontrolli. Joogivee kontrolli tehakse määruses esitatud kava järgi, need jagunevad tavakontrolliks ja süvakontrolliks.

Joogivee laboriuuringud tuleb tellida akrediteeritud laborist ning proovivõtja peab olema atesteeritud. Terviseameti laborid on joogiveeanalüüside osas akrediteeritud. Joogivee tavakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee kvaliteedi ja joogivee töötlemise kohta. Süvakontrolli eesmärk on saada teavet joogivee vastavusest kõikidele määruses sätestatud kvaliteedinäitajatele.

Tava- ja süvakontrolli minimaalne proovide arv aastas arvestatakse edastatava joogivee hulga järgi. Mida suurem on edastatava vee hulk, seda rohkem tuleb teha veeproove.
Joogivee kvaliteedi vastavust nõuetele kontrollitakse tarbija kraanist.

 


Joogivee kvaliteedi vastavust nõuetele kontrollitakse tarbija kraanist.

KONTROLLI KAVA

Veekäitleja peab koostama ja käitlemise asukohajärgse Terviseameti regionaalosakonnaga kooskõlastama joogivee kontrolli kava vähemalt viieks aastaks.
Teenusstandard "Joogivee kontrolli kava kooskõlastamine (DOC)"


Juhul, kui joogivesi ei vasta määruse nõuetele, peab joogivee käitleja kohe uurima joogiveekvaliteedi mittevastavuse põhjusi ning rakendama vajalikud abinõud ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset Terviseameti regionaalosakonda.

KAVAS PEAB OLEMA SÄTESTATUD:

  • ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus,

  • uuritavate kvaliteedinäitajate loetelu proovivõtmise kohtade järgi,

  • proovivõtmise kohtade arv ja nende asukohad,

  • iga kvaliteedinäitaja proovide arv kooskõlastatud ajavahemiku jooksul.

 

 

Ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotluse kooskõlastamine
 

Puurkaevude ning puuraukude rajamist, ümberehitust, konserveerimist ning lammutamist reguleerib ehitusseadustik ja selle alusel kehtestatud keskkonnaministri 08.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, ...“.

Lisaks on võimalik leida täiendavat infot puur- ja salvkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti kodulehel.

Kui kasutusele võetakse puurkaev, mille ehitusprojektikohane tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab rohkem kui 50 inimest, esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele läbi Ehitisregistri kasutusloa taotlus koos selle juurde kuuluvate dokumentidega. Juhul kui tegemist on puurkaevuga, mida hakatakse kasutama ühisveevärgi teenindamiseks, lisatakse kasutusloa taotlusele ka Terviseameti-poolne nõusolek.

Ehitusseadustiku § 127 lg 2 kohaselt kooskõlastatakse ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlus Terviseametiga. Terviseamet kooskõlastab ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotluse juhul, kui puurkaevust võetav vesi ei avalda pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Joogivee kvaliteedinõuded on leitavad sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“.

Määruse nr 61 § 3 lg 1 sätestab, et joogivett loetakse tervislikuks ja puhtaks, kui see ei sisalda mikroorganisme, parasiite ega mis tahes aineid sellisel arvul ega sellises koguses, mis kujutab potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ning kui mikrobioloogilised ja keemilised kvaliteedinäitajad ei ületa käesoleva määruse §-des 4 ja 5 ning § 121 lg 2 esitatud piirsisaldusi.

Puurkaevu dokumentatsioon Terviseameti kooskõlastuse saamiseks esitatakse läbi ehitisregistri.