Haridusasutuste elukeskkonna järelevalve

Terviseamet teostab järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist haridusasutustes (koolieelsed lasteasutused, koolid, noorte püsilaagrid).

Terviseamet on rahvatervise seaduse § 13 lg 3 kohaselt pädev asutus, mille järelevalveametnikud hindavad haridusasutuse elukeskkonna terviseohutust ja mis võib väljastada hinnangu kooli- või lasteasutuse vastavuse kohta tervisekaitsenõuetele.

Positiivse hinnangu väljastamisega lasteasutuse tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta kinnitab Terviseamet, et asutuses viibijatele on tagatud tervise ja elukeskkonna ohutus.

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele koolitusloa taotlemiseks ja selle hinnangu väljastab Taerviseamet. Koolitusloa väljastab Haridus-ja Teadusministeerium. 

 

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelsetes lasteasutustes


Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 5 lg 2 sätestab, et lasteasutuse direktor korraldab lasteasutuses laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks riskianalüüsi.
Sama määruse § 5 lg 3 ütleb, et riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga või eralasteasutuse nõukoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend.
Riskianalüüsi juhend (PDF)