Sa oled siin

Ehitise projektid ja planeeringud

Alates 1. veebruarist 2007 tuleb  Rahvatervise seaduse alusel avalik- ja eraõiguslik juriidilisel isikul ning füüsilisel isikul esitada kohaliku omavalitsuse nõudel tervisekaitse riiklikule järelevalveasutusele kooli, lasteasutuse, hoolekandeasutuse, lapsehoiuteenuseid osutava ettevõtte või ilu- ja isikuteenuseid osutava ettevõtte ehitusprojekt koos hooldusjuhendi koopiaga ehitise tervisekaitsenõuetele vastavuse kontrollimiseks ja terviseohutuse hinnangu andmiseks.

 

Ehitusprojekti tervisekaitsenõuetele vastavuse kontrollimiseks ja terviseohutuse hinnangu andmiseks peab Terviseameti (TA) ametnikule olema esitatud ehitusprojekti osad:

 • arhitektuuriosa;
 • konstruktsiooniosa;
 • kütte- ja ventilatsiooniosa;
 • veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa;
 • elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
 • muud ehitistega seonduvad olulised osad (näiteks gaasipaigaldise osa vms);
 • ehitusloa väljastaja nõudel uuringute aruannete ärakirjad.

Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel ka nimetatule olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti ja olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid.

 

Ehitusprojekti arhitektuuri osas peavad oleme järgmised andmed:

 • andmed ruumides kasutatavate viimistlusmaterjalide kohta;
 • koolieelse lasteasutuse ja kooli ruumidesse mööbli paigaldamise skeem.
 • Ehitusprojekti ehituskonstruktsiooni osas peavad olema järgmised andmed: 
 • selgitused akende turvalisuse ja ruumide tuulutamise tagamiseks laste-, kooli-,   hoolekandeasutuses;
 • andmed müra taotlustasemete kohta asutuse maa-alal ja arvutused, mis tõestavad ettenähtud  tingimustel (kaugus maanteest, raudteest, akende suund jmt) materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel elu- ja puhkealal; elamutes ning ühiskasutusega hoonetes  mürataseme vastavust sotsiaalministri 4 märtsi 2002. a määrusega nr 42 kehtestatud “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” nõuetele;
 • andmed ehituslike meetmete kohta ülemääraste radooni kontsentratsioonide vältimiseks ehitiste siseõhus, kõrge radooni sisaldusega pinnaseõhu aladel.
 

Ehitusprojekti kütte- ja ventilatsiooni osas peavad oleme järgmised andmed:

 • andmed mis tõestavad nõutava sisekliima  tagamist ruumides ettenähtud maksimaalse inimeste arvu korral nii soojal kui külmal aastaajal;
 • andmed ventilatsioonisüsteemi materjalide ja süsteemi puhastusviisi kohta ning arvutused.
 • Ehitusprojekti veevarustus- ja kanalisatsiooni osas peavad oleme järgmised andmed:
 • andmed joogiveega kokkupuutuvate materjalide kohta;
 • andmed joogivee kvaliteedi kohta;
 • kui asutuses on ettenähtud bassein, siis andmed  basseinivee puhastamise ja  desinfitseerimise ning basseiniveekvaliteedi kontrollimise kohta.
 

Ehitusprojekti elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osas peavad oleme järgmised andmed:

 • andmed, arvutused nõutud valgustuse (päeva- ja tehisvalgustuse) kohta;
 • andmed valgusallikate kohta  kooli-, laste-, hoolekandeasutuses.
 

Riiklikku tegevust planeeringute valdkonnas reguleerib planeerimisseadus. 
Keskkonnaministri 04.03.2011 määrus nr. 16 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“ nõuab, et planeeringu puhul, millega kaasneb oluline mürahäiring peab planeeringudokumentatsioon sisaldama mürahinnangut.

Planeerimisseadus otseselt ei pane Terviseametile kohustusi, välja arvatud järgmised erandid.

Vastavalt planeerimisseaduse  § 17 lg 3 määrab riigiasutuste (nende hulgas võib olla ka Terviseamet) kooskõlastamise vajaduse:

 • maakonnaplaneeringule – Siseministeerium;
 • üldplaneeringule ja üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldavale detailplaneeringule või detailplaneeringule, mis koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering – maavanem;
 • kehtestatud üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringule – kohalik omavalitsus.
 • Terviseamet annab kooskõlastuse planeeringule, mille kooskõlastamise vajaduse on määranud Siseministeerium või maavanem riikliku järelevalve korras. 

NB! Projektidele, mis ei ole esitatud riikliku järelevalve korras annab Terviseamet terviseohutuse hinnangu ja hinnangute andmine toimub sotsiaalministri poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

Terviseamet kooskõlastab ilma tasu küsimata nende objektide projekte ja planeeringuid, millele on rahvatervise seaduse alusel nõutud Terviseameti kooskõlastus. Samuti ei võta TA tasu riikliku järelevalve käigus planeeringute kooskõlastamise eest sh riigiametitelt ja maavalitsustelt ning maavalitsuste ja riigiametite poolt TAsse kooskõlastamiseks saadetud planeeringute puhul.

Terviseameti kodulehel on võimalik esitada ehitusprojekti või planeeringu terviseohutuse hinnangu või kooskõlastuse saamiseks elektrooniline taotlus.