Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Haridusasutuste elukeskkonna järelevalve 

 

Terviseamet teostab järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist haridusasutustes (koolieelsed lasteasutused, koolid, noorte püsilaagrid).

Terviseamet on rahvatervise seaduse § 13 lg 3 kohaselt pädev asutus, mille järelevalveametnikud hindavad haridusasutuse elukeskkonna terviseohutust ja mis võib väljastada hinnangu kooli- või lasteasutuse vastavuse kohta tervisekaitsenõuetele.

Positiivse hinnangu väljastamisega lasteasutuse tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta kinnitab Terviseamet, et asutuses viibijatele on tagatud tervise ja elukeskkonna ohutus.

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele koolitusloa taotlemiseks ja selle hinnangu väljastab Terviseamet. Koolitusloa väljastab Haridus-ja Teadusministeerium.

 

Terviseohutuse hinnang

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele koolitusloa taotlemiseks ja selle hinnangu väljastab Terviseamet. Koolitusloa väljastab Haridus-ja Teadusministeerium. Tegevusloa taotlemiseks tuleb teenuse pakkujal esitada terviseohutuse hinnang (veebivorm) »

Elektrooniliselt täidetavale taotlusvormile palume koheselt juurde lisada ka vajalikud dokumendid. Info nõutud dokumentide kohta leiate käesoleval lehel asuvast teenusestandardist „Hinnangute väljastamine koolieelsele lasteasutusele ja koolidele tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (PDF)“ .

Juhime tähelepanu, et elektrooniliselt täidetud terviseohutuse hinnangu taotlust ei võeta menetlusse, kui sellele ei ole lisatud juurde teenusstandardis nimetatud vajalikke dokumente.

 

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelsetes lasteasutustes

Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 5 lg 2 sätestab, et lasteasutuse direktor korraldab lasteasutuses laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse hindamiseks riskianalüüsi.
Sama määruse § 5 lg 3 ütleb, et riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga või eralasteasutuse nõukoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend.
Riskianalüüsi juhend (PDF)

 

 Vee kasutamisega seotud soovitused koolidele

  • Juhul, kui pikka aega ei ole hoones toimunud joogivee tarbimist või selle tarbimine on olulises mahus vähenenud, siis peab enne joogivee kasutamist korralikult puhastama mittekasutuses olnud torustikud.
    Selleks tuleb täielikult avada kõik kasutuseta olnud kraanid ning lasta veel voolata nii kaua, kuni vesi saavutab veevõrgu temperatuuri ning enam ei muutu.

  • Neis hoonetes, kus on pikalt kasutuseta seisnud soojavee boilerid ja soojaveevarustussüsteemid, tuleks samuti kõik kasutuseta olnud kraanid avada ning loputada.
    Boilerites seisnud vesi on soovitatav välja lasta, vajadusel puhastada ning kuumutada värsket vett vähemalt 60 kraadini.

  • Veendumaks, et veekvaliteet vastab nõuetele, soovitame teostada ka mikrobioloogiliste näitajate analüüsi.
    Juhul kui selgub, et veekvaliteet ei vasta nõuetele, pöörduge hoone omaniku, veekäitleja või muu pädeva asutuse poole, et teostada põhjalikum torustike loputus ja desinfitseerimine. Seejärel tehke taas mikrobioloogiline analüüs.

 
Files: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
18.03.2019 - 13:20Microsoft Office document icon Soovitused koolieelse lasteasutuse pidajatele450.5 KBdoc
30.11.2018 - 16:23PDF icon Soovitusi arvuti kasutamisele23.04 KBpdf