Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatooted

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Lugupeetud tubakatoodete käitleja!

Juhime tähelepanu sellele, et alates 29.05.2020 on lõhna- ja maitseaineid (v.a tubaka ja mentooli lõhna- ja maitseaineid) sisaldavate e-vedelike käitlemine tubakaseaduse § 31 koosmõjus § 81 lg 2 p 5 Eestis keelatud.

Sätete eesmärgiks on maitse- ja lõhnaainete (v.a tubaka ja mentooli lõhna- ja maitseained) keelu kohaldamine kõigile vedelikele, mida turustatakse eraldi tootena kasutamiseks e-sigaretis kui ka tootena, mis on ettenähtud lisamiseks e-sigaretis kasutatavale vedelikule. Tubakaseaduse § 31 annab avatud loetelu tubakatootega seonduvatest toodetest ja nimetab seejuures elektroonilise sigaretina mistahes toote komponente ning § 81 sätestab nõuded elektroonilise sigareti koostisele, keelates seejuures maitse- ja lõhnained (v.a tubaka ning mentooli maitse ja lõhn). Tulenevalt viidatud paragrahvide koosmõjust rakendub käitlemise keeld nii e-sigaretis kasutatavale vedelikule kui ka vedeliku maitsestajale, mida müüakse eraldi tootena.

Palume veenduda, et teie poolt müüdavates e-sigarettides kasutatavates toodetes (e-vedelik, sh kontsentraat, nn maitsestaja, booster jm) ei sisalduks maitse- ja lõhnaaineid (v.a tubaka ja mentooli maitse- ja lõhnaained). Palume eemaldada kõik eelpool kirjeldatud lõhna- ja maitseaineid (v.a tubaka ja mentooli lõhn ja maitse) sisaldavad tooted müügilt koheselt ning lõpetada nende muu käitlemine (sh ladustamine, hoidmine, edasitoimetamine jm, TubS § 6 lg 1) Eestis hiljemalt 31.08.2022.

Juhime tähelepanu, et järelevalve asutustel on õigusrikkumise tuvastamise korral õigus teha ettekirjutus ning vajadusel rakendada sunniraha kuni 3200 eurot. Samuti on õigus toime pandud rikkumise osas alustada väärteomenetlust ning määrata rahatrahvi teo toime pannud isikule.

Küsimuste korral palun pöörduge aadressile [email protected]
 

Lugupidamisega

Sotsiaalministeerium
Terviseamet
Maksu- ja Tolliamet
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

 

Tubakatooted ja tubakatoodetega seonduvad tooted (sh e-sigaretid)

Tubakatoode on täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode, mis on mõeldud suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks. Tubakatooted jagatakse vastavalt nende tarbimise viisidele suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks. Eestis on suitsuvabade tubakatoodete käitlemine keelatud (v.a mõningad erijuhud).

Tubakatootega seonduvate toodete hulka kuuluvad tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest.

Tubakatoodetele kehtestatud nõuded on sätestatud tubakaseaduses, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv 2014/40/EL ja selle kaks rakendusakti:

  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2186, 25. november 2015, millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm; 
  • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2183, 24. november 2015, millega kehtestatakse e-sigarettidest ja täitekapslitest teatamise ühtne vorm.