Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mänguasjade ohutus

Kõik turustatavad mänguasjad peavad olema ohutud. Selleks, et mänguasju turule viia, peavad mänguasjade tootjad, importijad ja levitajad järgima teatud reegleid ja tõendama oma toodete ohutust. Toodete ohutust ja nõuetekohasust näitab mänguasjale paigaldatud CE-märgis. 

 

Olulisemad sammud erinevatele ettevõtjatele

TOOTJALE

Enne mänguasja ELi turule viimist, peab tootja:

• viima läbi ohutushinnangu keemiliste, füüsikaliste, mehaaniliste, elektriliste, tuleohtlike ja muude ohtude analüüsimiseks

• valima ühe kahest võimalikust vastavushindamismenetlusest, et näidata mänguasja vastavust asjakohastele ohutusnõuetele:
     
     1. tootja rakendab harmoneeritud standardeid, mis katavad kõiki mänguasja asjakohaseid  ohutusnõudeid ja tagab, et tema tootmisprotsess tagab vastavuse ("sisemine tootmiskontrolli menetlus"). Lisateavet leiate otsuses nr 768/2008 / EÜ.

     2. kolmanda osapoole sertifikaat: tootja esitab teavitatud asutusele EÜ tüübihindamise taotluse. Teavitatud asutus kontrollib mänguasja ja väljastab EÜ tüübihindamistõendi, kui mänguasi vastab ELi ohutusnõuetele. Tootjad peavad tagama oma tootmisprotsesside, et nende mänguasjad vastaksid kinnitatud tüübile - rohkem "tüübiprotseduurile vastavust".

• koostama tehnilise dokumentatsiooni kõikide asjakohaste üksikasjadega, mis tagavad nende mänguasja vastavuse olulistele ohutusnõuetele

• koostama EÜ vastavusdeklaratsiooni, milles kinnitatakse, et on täidetud olulised ohutusnõuded. Selle dokumendi koostamisel vastutab tootja mänguasja vastavuse oluliste ohutusnõuete eest

• kinnitama mänguasjale CE-märgise kas otse mänguasjale, kinnitatud sildile või pakendile

• kinnitama oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• veenduma, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning see kannab nõutavaid hoiatusi.

IMPORTIJALE

Enne mänguasjade ELi turule viimist, peab importija:

• veenduma, et tootja on läbi viinud asjakohase vastavushindamise menetluse, et näidata, et mänguasi vastab olulistele ohutusnõuetele

• veenduma, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, mis näitab mänguasja vastavust olulistele ohutusnõuetele

• hoidma EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat, mis kinnitab, et oluliste ohutusnõuete täitmine on tõestatud. Käesoleva dokumendi koostamisel vastutab tootja mänguasja vastavuse eest ohutusnõuetele

• veenduma, et CE-vastavusmärgis oleks kinnitatud kas otse mänguasjale, sildile või pakendile

• kinnitama märgistusele oma nime ja aadressi

• veenduma, et tootja on kinnitanud oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• veenduma, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning see kannab nõutavaid hoiatusi

LEVITAJALE

Turustaja peab kontrollima, et:

• CE-vastavusmärgis kinnitatakse kas otse mänguasjale, sildile või pakendile
 

• tootja on kinnitanud oma nime ja aadressi ning elemendi, mis võimaldab jälgida mänguasja tuvastamist (nt partii või seerianumber)

• importija on oma nime ja aadressi kinnitanud

• mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusteave ning tal on nõutavad hoiatused

KASULIKKE VIITEID

• Euroopa Komisjon – mänguasjade valdkond

• Vastavushindamist tegevad asutused mänguasjade ohutuse valdkonnas

• Harmoneeritud standardid mänguasjade valdkonnas

• Eesti Standardikeskus

• Mänguasjade uuringud Terviseohutuslaboris

• Tehnilise dokumentatsiooni juhend

• CE-märgis

ÕIGUSAKTID