Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on soovimatu mõju ja tõsisest soovimatust mõjust teatamine?

„Soovimatu mõju” on ebasoodus mõju, mille on inimeste tervisele põhjustanud kosmeetikatoote kasutamine tavalistes või mõistlikult ettenähtavates kasutustingimustes.

„Tõsine soovimatu mõju” on soovimatu mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv talituslik häire, puue, haiglaravile suunamine, kaasasündinud väärareng, otsene risk elule või surm

Tõsisest soovimatust mõjust teatamist reguleerib kosmeetikamääruse artikkel 23. Tõsisest soovimatust mõjust teatamine on kohustuslik alates 11. juulist 2013.

Kosmeetikatoodete tõsisest soovimatust mõjust (TSM)

  • Tõsise soovimatu mõju korral teavitavad vastutav isik ja levitajad viivitamata sellest ja kõigist võetud parandusmeetmetest liikmesriigi pädevat asutust, kus tõsine soovimatu mõju ilmnes.

  • Eestis on kosmeetikatoodete valdkonna riigi pädev asutus Terviseamet.

  • Info tõsisest soovimatust mõjust edastab Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele ICSMS süsteemi kaudu.

  • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta loob aluse kosmeetikatoodete kasutamisest ilmnenud Tõsisest Soovimatust Mõjust (TSM) teatamise ühiseks lähenemiseks Euroopa Ühenduses.

  • Andmed tõsisest soovimatust mõjust ja soovimatust mõjust on osa kosmeetikatoote ohutuse aruandest.

  • Kosmeetika Määruse artikli 23 rakendamise hõlbustamiseks ja tõsisest soovimatust mõjust (TSM) harmoneeritud teavitamise ja menetlemise protseduuri juurutamiseks töötas Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega ja tööstusega suuniseid tõsisest soovimatust mõjust teatamise kohta (PDF).

  • Suuniste Lisa 1 „Põhjusliku seose olemasolu hindamine kosmeetikatoodete soovimatu mõju puhul (PDF)“.

Rohkem infot leiab Euroopa Komisjoni koduleheküljelt.


Soovimatu mõju puhul palume pöörduda kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Natali Prometi poole (telefon 794 3500, e-post [email protected])