Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Millised nõuded on kosmeetikatoote ettevõttele?

 

 

Nõuded kosmeetikatoodetega tegelevale ettevõttele olenevad sellest, millist rolli ettevõtte tarneahelas täidab: kas on vastutav isik (tootja Euroopa Ühenduses, importija väljast poolt Euroopa Ühenduse turule), levitaja või kutsealane kasutaja.
 

UUDIS: "Alkoholisisaldusega nahapuhastusvahendite märgistusele esitatavad nõuded" »


 

Nõuded tootjale

Tootja on füüsiline või juriidiline isik, kes toodab kosmeetikatoodet või on sellise toote kujundanud või valmistanud ja turustab seda kosmeetikatoodet oma nime või kaubamärgi all. Üldjuhul on ühenduses asutatud tootja vastutav isik. Tootja võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes aktsepteerib volituse kirjalikult.

Euroopa Ühenduses asuva tootja kohustused on toodud kosmeetikamääruse artiklis 5 p.1:

Vastutav isik tagab vastavuse artiklitega 3 (Ohutus), 8 (Hea tootmistava), 10 (Ohutushinnang), 11 (Toote andmik), 12 (Proovide võtmine ja analüüs), 13 (Teavitamine), 14 (Lisades loetletud ainete piirangud), 15 (Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ained), 16 (Nanomaterjalid), 17 (Keelatud ainete jäljed), 18 (Loomkatsed), artikli 19 (Märgistamine) lõigetega 1, 2 ja 5, artiklitega 20 (Väited tootel), 21 (Üldsuse juurdepääs teabele), 23 (Tõsisest soovimatust mõjust teatamine) ja 24 (Andmed ainete kohta).

 

Hea tootmistava

Eeldatakse, et hea tootmistava nõuet on järgitud, kui tootmine toimub kooskõlas harmoneeritud standarditega EVS-EN ISO 22716:2008 "Kosmeetikatooted. Head tootmistavad. Juhised heade tootmistavade osas" (Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices). Standardi saab Eesti standardikeskusest.

 

Nõuded importijale

Importija on ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes laseb ühenduse turule kosmeetikatoote kolmandast riigist, ehk väljast poolt Euroopa Ühendust.

Imporditud kosmeetikatoodete puhul on vastutavaks isikuks iga importija tema poolt turulelastava konkreetse kosmeetikatoote suhtes. Importija võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes aktsepteerib volituse kirjalikult.

Euroopa Ühenduse turule importija kohustused on toodud kosmeetikamääruse artiklis 5 p.1:

Importija, olles vastutav isik, tagab vastavuse artiklitega 3 (Ohutus), 8 (Hea tootmistava), 10 (Ohutushinnang), 11 (Toote andmik), 12 (Proovide võtmine ja analüüs), 13 (Teavitamine), 14 (Lisades loetletud ainete piirangud), 15 (Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ained), 16 (Nanomaterjalid), 17 (Keelatud ainete jäljed), 18 (Loomkatsed), artikli 19 (Märgistamine) lõigetega 1, 2 ja 5, artiklitega 20 (Väited tootel), 21 (Üldsuse juurdepääs teabele), 23 (Tõsisest soovimatust mõjust teatamine) ja 24 (Andmed ainete kohta)

Nõuded levitajale ja kutsealasele kasutajale

Levitaja on iga tarneahelas asuv füüsiline või juriidiline isik peale tootja või importija, kes teeb kosmeetikatoote ühenduse turul kättesaadavaks.

Levitaja kohustused on toodud kosmeetikamääruse artiklis 6 ja artikkel 13 lõikes 3: kohustus kontrollida et kosmeetikatoote originaalmärgistus vastaks kosmeetikamääruse nõuetele, levitaja tagab, et kosmeetikatootel oleks eestikeelne teave ja vähemalt artikli 19 lõikes 5 sätestatud keelenõuded oleks täidetud ja et minimaalne säilivusaeg, kui see on artikli 19 lõike 1 alusel kohaldatav, ei ole lõppenud. Levitajal on kohustus teavitada kosmeetikatoote levitamisest CPNP portaali kaudu. 

Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutusel, ei ohusta selle ladustamis- või transporditingimused toote vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

Levitaja roll võib muutuda vastutava isiku rolliks. Levitaja on vastutav isik, kui ta laseb kosmeetikatoote turule oma nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud toodet nii, et see võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele.