Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohustuste tuvastamine REACHis

Ettevõtte REACH-kohustuste kindlaksmääramiseks vasta küsimustele kasutuses olevate kemikaalide kohta: REACH navigaator.

Selleks peavad kõik ettevõtjad selgitama välja, kas neil on tulenevalt REACH-määrusest kohustus registreerida aineid: 

 • tee inventuur - koosta andmebaas/loetelu ainetest, mida Sinu ettevõte toodab, kasutab, impordib või levitab/turustab;
 • kanna andmebaasi aine nimetus, EINECS, CAS või EÜ number, olemasolev klassifikatsioon ja märgistus, aine kasutusala, sisaldus segus (%);
 • määra aine toodetav, kasutatav või turustatav kogus aastas;
 • määratle iga aine ja segu suhtes oma staatus - kas oled tootja, importija, ainuesindaja, allkasutaja või levitaja.
 

REACH-määruse kõikide osalejate kohustuseks on tagada see, et nad toodavad, viivad turule või kasutavad aineid viisil, mis ei kahjusta inimeste tervist või keskkonda. Lisaks kohustus edastada teavet ohutuskaartide näol ja seda säilitada on ühine kõikidele osalejatele tarneahelas.

Tootja - füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kelle asukoht Euroopa Ühenduses (EÜ) ja kes toodab ainet EÜ-s.

Importija - füüsiline või juriidiline isik, kes impordib ainet või ainet sisaldavat segu või toodet EMP-sse, EÜ-s asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab importimise EÜ-sse väljastpoolt EÜ-d. 

Toodete tootja - füüsiline või juriidiline isik, kes toote Euroopa Ühenduse (EÜ) piires valmistab või kokku paneb.

Toodete importija - füüsiline või juriidiline isik, kes impordib toodet Euroopa Ühendusse (EÜ).

Levitaja - isik, kelle tegevuseks on EMP-s valmistatud ainete, segude või toodete levitamine.

Ainuesindaja (Only Representative) on väljaspool Euroopa Ühendust (EÜ) asutatud tootja esindaja.

Tarneahelas osalejate kohustused

Ainet alla 1 tonni aastas tootjate ja importijate kohustused

Ainet alla 1 tonni aastas tootjate ja importijate kohustused:

 • klassifitseerida ja märgistada vastavalt CLP-määruse nõuetele turuleviidavad ained ja segud;
 • teatada ohtlike ainete klassifikatsioon ECHA-le kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid vastavalt artiklile 31 ja II lisale ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele;
 • koostada mitteklassifitseeritud ainete teave ja edastada see vahetutele klientidele vastavalt artiklile 32;
 • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ)
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda või otsustada mitte taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist;
 • Ainet vähemalt 1 tonn aastas tootjate kohustused:asjakohase teabe olemasolu korral tegutseda SIEF-is andmete valdajana.

Levitaja

Levitaja kohustuseks on osaleda tarneahelas teabe edastamises.

Edasimüüja on asutatud isik, Euroopa Ühenduse (EÜ) piires, kaasa arvatud jaemüüja, kes üksnes ladustab ja viib turule aine, omal või ettevalmistamisel (segu), kolmandatele isikutele.

Edasimüüjal ei ole registreerimise kohustusi ja ei ole kohustatud osalema ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis (SIEF), on tal siiski kohustus edastada teavet tarneahelas ja kohustus hoida teavet. Teabe edastamine tarneahelas allapoole sisaldab ohutuskaardi näol, teavet erinevate kokkupuutestsenaariumide kohta, mis on sätestanud tarnija, ja mis tahes või uut asjakohast teavet aine ohtlike omaduste tõttu.

Ainuesindaja 

Ainuesindaja on väljaspool EÜ-d asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes toodab ainet ainena, segu või toodete koostisainena, valmistab segu või toote, mida imporditakse EÜ-sse, võib vastastikuse kokkuleppe alusel määrata EÜ-s asutatud füüsilise või juriidilise isiku täitma enda ainuesindajana REACH-määruses importijatele pandud kohustusi (Artikkel 8(1)).

Ainuesindaja järgib samuti kõiki teisi käesoleva määrusega importijatele pandud kohustusi. Selleks peab ainuesindajal olema piisav kogemus ainete praktilise käitlemise ja ainetega seonduva teabe vallas ning ainuesindaja teeb, ilma et see piiraks REACH-määruse artikkel 36 kohaldamist, kättesaadavaks ja ajakohastab teabe imporditud koguste ja klientide kohta, kellele toodet on müüdud, samuti artikkel 31 osutatud teabe ohutuskaardi viimase uuenduse kohta (Artikkel 8(2)).

Kui ainuesindaja määratakse, teavitab väljaspool EÜ-d tootja sellest sama tarneahela importijat (importijaid). Sellest hetkest alates käsitatakse selle tarneahela importijaid REACH-määruse kohaldamisel allkasutajatena (Artikkel 8(3)).

Ainuesindajale rakenduvad REACH-määruse:

 • Artikkel 36 - Teabe säilitamise kohustus
 • Artikkel 31 - Ohutuskaartidele esitatavad nõuded

Esindaja kolmandas isikus 

Esindaja kolmandas isikus "Third party representative"

Iga tootja, importija või vajaduse korral allkasutaja võib, vastutades endiselt täielikult oma REACH-määrusest tulenevate kohustuste täitmise eest, nimetada kolmanda isiku esindama end kõigis artikli 11, artikli 19, III jaotise ja artikli 53 kohastes menetlustes, mis hõlmavad arutelusid teiste tootjate, importijate või vajaduse korral asjaomaste allkasutajatega.

Sellisel juhul ei avalda Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tavaliselt esindaja nimetanud tootja, importija või allkasutaja isikut teistele tootjatele, importijatele või, kui see on asjakohane, allkasutajatele (Artikkel 4).

Esindajale kolmandas isikus rakenduvad REACH-määruse:

 • Artikkel 11 - Andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt.
 • Artikkel 19 - Isoleeritud vaheaineid käsitlevate andmete ühine esitamine mitme registreerija poolt.
 • Artikkel 53 - Katsetega seotud kulutuste jagamine registreerijate ja/või allkasutajate vahelise kokkuleppe puudumisel.

Ainet vähemalt 1 tonn aastas tootjate kohustused

Ainet vähemalt 1 tonn aastas tootjate kohustused:

 • kui kavatsed registreerida mittefaasiaine (uue aine) või eelregistreerimata faasiaine (olemasoleva aine), pead esitama ECHA-le päringu, kas sama aine kohta on juba esitatud registreerimistaotlus;
 • koguda ja vahetada olemasolevaid andmeid ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta ning luua uut teavet ja teha sel eesmärgil katsetamisettepanekuid;
 • koostada tehniline toimik (isoleeritud vaheainete kohta kehtivad erisätted);
 • koostada kemikaaliohutuse hinnang ja aruanne koos kokkupuutestsenaariumide ja riski iseloomustusega (iga ohtliku või PBT- või vPvB-kriteeriumidele vastava kemikaali kohta, mida toodetakse tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas);
 • võtta tootmisel ja omakasutusel asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada ainete registreerimistoimikud (ainet vähemalt 1 tonn aastas tootja kohta);
 • tagada registreerimisel esitatud teabe ajakohasus ja esitada ECHA-le ajakohastused;
 • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavad ained ja segud;
 • teatada/registreerida ohtlike ainete klassifikatsioon ECHA-le kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale;
 • esitada kemikaaliohutuse hindamisel välja töötatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (ainet vähemalt 10 tonni aastas tootva tootja kohta);
 • koostada klassifitseerimata ainete teave ja edastada see allkasutajatele ning levitajatele vastavalt REACH-määruse artiklile 32;
 • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ);
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet;
 • täita kõiki ainete ja segud tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.

Ainet vähemalt 1 tonn aastas importijate kohustused

Ainet vähemalt 1 tonn aastas importijate kohustused:

 • kui kavatsed registreerida mittefaasiaine (uue aine) või eelregistreerimata faasiaine (olemasoleva aine), pead esitama ECHA-le päringu, kas sama aine kohta on juba esitatud registreerimistaotlus;
 • koguda ja vahetada olemasolevaid andmeid ainete omaduste ja kasutamistingimuste kohta ning luua uut teavet ja teha sel eesmärgil katsetamisettepanekuid;
 • koostada tehniline toimik (isoleeritud vaheainete kohta kehtivad erisätted);
 • koostada kemikaaliohutuse hinnang ja aruanne koos kokkupuutestsenaariumide ja riski iseloomustusega (iga ohtliku või PBT- või vPvB-kriteeriumidele vastava kemikaali kohta, mida toodetakse tootja kohta vähemalt 10 tonni aastas);
 • võtta omakasutusel asjakohaseid riskijuhtimismeetmeid;
 • esitada ainete registreerimistoimikud (ainet vähemalt 1 tonn aastas importija kohta);
 • tagada registreerimisel esitatud teabe ajakohasus ja esitada ECHA-le ajakohastused;
 • klassifitseerida ja märgistada turuleviidavad ained ja segud vastavalt CLP-määruse nõuetele;
 • teatada/registreerida ohtlike ainete klassifikatsioon ECHA-le kõigi turuleviidavate ainete klassifitseerimis- ja märgistusandmikku kandmiseks;
 • koostada ainete ja segude kohta ohutuskaardid ning edastada need allkasutajatele ja levitajatele vastavalt artiklile 31 ja II lisale;
 • esitada kemikaaliohutuse hindamisel välja töötatud kokkupuutestsenaariumid ohutuskaardi lisana (ainet vähemalt 10 tonni aastas tootva tootja kohta);
 • koostada klassifitseerimata ainete teave ja edastada see allkasutajatele ning levitajatele vastavalt artiklile 32;
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet;
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.

Toodete tootja

Toodete tootja:

 • teatud tingimustel registreerida tootes sisalduvad ained (künniskogus tootja kohta vähemalt 1 tonn aastas); täita klassifitseerimise ja märgistamise, eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui see on asjakohane;
 • pidada registreerimistoimiku teave ajakohane;
 • teatud tingimustel teatada tootes sisalduvad ained (künniskogus tootja kohta vähemalt 1 tonn aastas);
 • saades toodetes kasutatavate ohtlike ainete või segude kohta ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumiga:

1) kui kokkupuutestsenaarium hõlmab kasutusala, võtta kokkupuutestsenaariumis nimetatud riskijuhtimismeetmeid, või
2) kui ohutuskaardi lisa ei hõlma kasutusala, teatada tarnijale kasutusala (st teatada kasutusalast, et see muutuks kindlaksmääratud kasutusalaks) ja oodata uut ohutuskaarti koos ajakohastatud kokkupuutestsenaariumi(de)ga või hinnata ise kemikaaliohutust ja (kui allkasutaja kogus on vähemalt 1 tonn aastas) teatada Euroopa Kemikaaliametile (ECHA);

 • võtta ohtlike ainete ja segude ohutuskaardil nimetatud riskijuhtimismeetmeid, mis on asjakohased ainete või segude kasutamisel toodetes;
 • hinnata riske ja vähendada mis tahes keemilise mõjuriga kaasnevat riski töökeskkonnas (direktiiv 98/24/EÜ keemiliste mõjurite kohta tööl);
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet (oluline ainult registreeritud ainete korral);
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimises ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • kasutada aineid, millele on antud autoriseerimine toodetes kasutamiseks, või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.

Toodete importija

Toodete importija:

 • teatud tingimustel registreerida tootes sisalduvad ained (künniskogus importija kohta vähemalt 1 tonn aastas); täita klassifitseerimise ja märgistamise, eelregistreerimise ja päringute esitamise kohustust, kui see on asjakohane;
 • pidada registreerimistoimiku teave ajakohane;
 • teatud tingimustel teatada tootes sisalduvad ained (künniskogus importija kohta vähemalt 1 tonn aastas);
 • reageerida hindamismenetluse tulemusel vastu võetud otsustele, milles nõutakse täiendavat teavet (ainult registreeritud ainetele);
 • täita kõiki ainete ja segude tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranguid vastavalt XVII lisale;
 • kasutada aineid, millele on antud autoriseerimine toodetes kasutamiseks, või taotleda XIV lisas loetletud ainete kasutusala(de) autoriseerimist.