Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohaldamisala

PIC-määruse alla kuuluvaid kemikaale saab otsida Euroopa Kemikaaliameti leheküljelt.

PIC-määrust kohaldatakse I lisas loetletud ainetele (üksikkemikaalidele või kemikaalirühmadele) ja selliseid aineid sisaldavatele segudele, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see (muude ainete sisaldusest olenemata) tekitab CLP-määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, ja toodetele, mis sisaldavad neid aineid lähteolekus.

Juhul kui aine on PIC-määruse I lisas, peab enne eksportimise alustamist läbi viima teatud protseduurid:

PIC-määruse V lisas loetletakse kemikaalid ja tooted, mille kasutamine on Euroopa Liidus inimese tervise või keskkonna kaitseks keelustatud ja mida ei tohi PIC-määruse kohaselt eksportida.

Ekspordist teatamine ja/või sõnaselge nõusoleku taotlemine toimub ePICi kaudu.

 

PIC-määruse kohaldamisalasse ei kuulu:

  • narkootilised ja psühhotroopsed ained;

  • radioaktiivsed materjalid ja ained;

  • jäätmed;

  • keemiarelvad;

  • toit ja toidulisandid;

  • töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata sööt (k.a söödalisandid), mis on ette nähtud loomade söötmiseks;

  • geneetiliselt muundatud organismid;

  • ravimid ja veterinaarravimid;

  • kemikaalid, mida eksporditakse teadusuuringute või analüüsi jaoks kogustes, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist ega keskkonda ning mis kalendriaastas mingil juhul ei ületa iga eksportija puhul iga importiva riigi kohta 10 kg.