Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on PIC-määrus?

Kõikide ohtlike kemikaalide eksportimisel/importimisel peab järgima nõudeid ja tutvuma kohustustega, mis on sätestatud teabel põhineva nõusoleku määruses (PIC-määrus; määrus (EL) nr 649/2012).

Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsiooni, mis käsitleb teatavate ohtlikele kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda. Määrus sisaldab ka teavet Stockholmi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) kohta, mille eksport on keelustatud.

 

PIC-määruse järgi on eksport üks järgmistest tegevustest:

     a) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 28 lõike 2 tingimustele vastava kemikaali alaline või ajutine eksport;

     b) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 28 lõike 2 tingimustele mittevastava kemikaali reeksport, kui see kemikaal suunatakse muule tolliprotseduurile kui liidu välistransiidiprotseduur kaupade veoks läbi liidu tolliterritooriumi.

PIC-määruse artikli kohaselt on import „kemikaali füüsiline sissevedu liidu tolliterritooriumile, kui see kemikaal suunatakse muule tolliprotseduurile kui liidu välistransiidiprotseduur kaupade veoks läbi liidu tolliterritooriumi“.

Rohkem infot PIC-määruse kohta leiab siit.