Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Detergendi õigusaktid

Millised õigusaktid reguleerivad detergente?

Euroopa Ühenduses reguleerib detergentide valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 648/2004 detergentide kohta.

 

Detergendi seadusandlus

Konsolideeritud versioon Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta (algtekst)

 

Muudatused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle III ja VII lisa kohandamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 259/2012, 14. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites