Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Ainete klassifikatsioonide ja märgistuselementide ühtlustamine

 

Ühtlustatud klassifikatsiooniga ained on loetletud CLP-määruse VI lisas ja neid peaksid kasutama kõik selliste ainete ning neid aineid sisaldavate segude tootjad, importijad ja allkasutajad.

Kõige ohtlikumate ainete (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained ning hingamiselundite sensibilisaatorid) klassifitseerimist ja märgistamist tuleb ühtlustada kogu ELis. Muude ainete ja ohuklasside ühtlustamine vaadatakse läbi juhtumipõhiselt. Biotsiidides ja taimekaitsevahendites kasutatavate toimeainete puhul kohaldatakse tavaliselt ühtlustatud klassifikatsiooni ja märgistust.