Ohtlikust segust teavitamine

Vastavalt CLP-määruse artiklile 45 on segusid turule viivad importijad ja allkasutajad kohustatud esitama teabe turule viidavate segude keemilise koostise kohta, kui need segud on klassifitseeritud ohtlikuks, lähtudes nende mõjust tervisele või füüsikalistest mõjudest.

Nimetatud teave tuleb esitada terviseameti mürgistusteabekeskusele info@16662.ee 

Teave on vajalik lähtudes meditsiinilistest vajadustest töötada välja ennetus- ja ravimeetmed eelkõige hädaolukorras tegutsemiseks.

Saadud teavet säilitatakse konfidentsiaalsena.