Ohtlikust segust teavitamine

Vastavalt CLP-määruse artiklile 45 on segusid turule viivad importijad ja allkasutajad kohustatud esitama teabe turule viidavate segude keemilise koostise kohta, kui need segud on klassifitseeritud ohtlikuks, lähtudes nende mõjust tervisele või füüsikalistest mõjudest. Teave on vajalik lähtudes meditsiinilistest vajadustest töötada välja ennetus- ja ravimeetmed eelkõige hädaolukorras tegutsemiseks. Saadud teavet säilitatakse konfidentsiaalsena. 

Alates 1. jaanuarist 2021 hakkab kehtima CLP-määruse VIII lisa (Komisjoni määrus (EL) 2017/542, mida on muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega  (EL) 2020/11).

Pärast 1. jaanuari 2021 turule viidavatest tarbijatele ja kutseliseks kasutamiseks mõeldud segudest tuleb teavitada Euroopa Kemikaaliameti mürgistusteabekeskuste teavitamise portaali kaudu (ECHA PCN portal).

Pärast 1. jaanuari 2024 turule viidavatest tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segudest tuleb teavitada Euroopa Kemikaaliameti mürgistusteabekeskuste teavitamise portaali kaudu (ECHA PCN portal).

Kuni 1. jaanuarini 2021 võib tarbijatele ja kutseliseks kasutamiseks mõeldud segude kohta esitada teabe (ohutuskaart) terviseameti mürgistusteabekeskusele info@16662.ee. Ainult tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud segudest võib mürgistusteabekeskusele teavitada kuni 1. jaanuarini 2024.

Alates 1. jaanuarist 2025 peavad kõik turul olevad ohtlikud segud vastama CLP-määruse VIII lisa nõuetele.

Vajalik teave ECHA mürgistusteabekeskuste veebilehel »

Juhend Guidance on Annex VIII to CLP »