Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Ohtlikust segust teavitamine

 

Vastavalt CLP-määruse artiklile 45 on segusid turule viivad importijad ja allkasutajad kohustatud esitama teabe turule viidavate segude keemilise koostise kohta, kui need segud on klassifitseeritud ohtlikuks, lähtudes nende mõjust tervisele või füüsikalistest mõjudest. Teave on vajalik lähtudes meditsiinilistest vajadustest töötada välja ennetus- ja ravimeetmed eelkõige hädaolukorras tegutsemiseks. Saadud teavet säilitatakse konfidentsiaalsena. 

Alates 1. jaanuarist 2021 hakkas kehtima CLP-määruse VIII lisa (Komisjoni määrus (EL) 2017/542, mida on muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/11 ja esialgne tekst asendatud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/1677).

Pärast 1. jaanuari 2021 turule viidavatest tarbijatele ja kutseliseks kasutamiseks mõeldud segudest tuleb teavitada Euroopa Kemikaaliameti mürgistusteabekeskuste teavitamise portaali kaudu (ECHA PCN portal).

Pärast 1. jaanuari 2024 turule viidavatest tööstuslikuks kasutuseks mõeldud segudest tuleb teavitada Euroopa Kemikaaliameti mürgistusteabekeskuste teavitamise portaali kaudu (ECHA PCN portal).

Kuni 1. jaanuarini 2024 võib ainult tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud segude kohta esitada teabe (ohutuskaart) terviseameti mürgistusteabekeskusele [email protected].

Alates 1. jaanuarist 2025 peavad kõik turul olevad ohtlikud segud vastama CLP-määruse VIII lisa nõuetele.

VIII lisa B osas on sätestatud, milline teave segu kohta peab teavituses sisalduma ja millal peab teavitust uuendama.

Teavitamisega kaasneb UFI-koodi (unikaalne koostise tähis) kasutuselevõtmine. See on tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis on seotud ainult konkreetse seguga. UFI-kood luuakse UFI generaatori abil ning lisatakse märgistusele/pakendile.

TEAVITAMA PEAB ENNE SEGU TURULE VIIMIST!