Kohustused

  • Tootjad, importijad ja allkasutajad (segu tootjad) peavad ained ja segud klassifitseerima
  • Tarnijad peavad märgistama ja pakendama vastavalt CLP nõuetele
    (Tarnija on ainet (nii ainena kui segu koostises) või segu turule viiv mis tahes tootja, importija, allkasutaja või levitaja)
  • Tootjad ja importijad teavitavad ainete klassifikatsioonidest ECHA C&L andmikku
  • Importijad ja allkasutajad teavitavad MTKd
  • Teatud ohuklasside osas on ainete klassifikatsioonid  vaja ühtlustada