Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


 Mis on CLP?

 

Kemikaalid võivad olla inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikud. Ainete ja segude ohtlikud omadused tuleb esmalt kindlaks määrata ja kokkulepitud eeskirjade alusel klassifitseerida. Võimalike õnnetuste ärahoidmiseks peab nendest ohtudest kemikaali kasutajaid teavitama – selleks kemikaalid märgistatakse. Teave kemikaalide mõju kohta inimese tervisele ja/või keskkonnale edastatakse kemikaali märgistusel piktogrammide, ohulausete ja hoiatuslausete abil. Oluline on kemikaalid pakendada nii, et need ei lekiks, pakendi materjal, kinnitused jms oleksid vastupidavad. Samuti ei tohi kemikaali pakend eksitada tarbijat – sarnaneda näiteks toiduainete pakendiga.

CLP tähistab ingliskeelseid sõnu klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (classification, labelling, packaging)
 

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (EÜ) nr 1272/2008 ehk CLP-määruse eesmärgiks on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine.

CLP-määrusega

  • ühtlustatakse ainete ja segude klassifitseerimise kriteeriumid ning ohtlike ainete ja segude märgistamise ning pakendamise eeskirjad; 
  • kohustatakse:
    •  tootjaid, importijaid ja allkasutajaid turule viidavaid aineid ja segusid klassifitseerima;
    •  tarnijaid turule viidavaid aineid ja segusid märgistama ja pakendama;
    •  tootjaid, toodete valmistajaid ja importijaid klassifitseerima selliseid turule mitteviidavaid aineid, mille suhtes kehtib määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt registreerimise või teavitamise nõue.

CLP-määruse konsolideeritud tekst (17.12.2022) »

 Kui tekib küsimusi, pöörduge CLP kasutajatoe poole aadressil: [email protected]