Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Registreerimistunnistuse taotlemine

 

Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma biotsiidimääruse kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

Enne biotsiidi turul kättesaadavaks tegemist ja/või kasutamist, tuleb teha kindlaks kas biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) vastavas tooteliigis on heakskiidetud ja/või kuuluvad ülevaatamisprogrammi. Toimeainete staatust saab kontrollida Euroopa Kemikaaliameti leheküljelt.

Kui Teie biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) kasutatavates tooteliikides on ülevaatamisprogrammi toimeainete nimekirjas või on neist mõned kantud heakskiidetud toimeainete nimekirja, siis tuleb biotsiidile taotleda registreerimistunnistus.

 

Biotsiidi registreerimistunnistus

Biotsiidi registreerimiseks üleminekuperioodil või registreerimistunnistuse muutmiseks tuleb e-kirjaga saata Terviseameti biotsiidi kasutajatoe aadressile [email protected] järgmised dokumendid:

 • täidetud ja allkirjastatud taotluse vorm (DOCX)
 • kui taotleja ei ole biotsiidi tootja tuleb esitada esindusõigust tõendav dokument, millega biotsiidi tootja annab taotlejale volituse biotsiidi registreerimiseks;
 • biotsiidimääruse art 95 nimekirja kantud tootja/tarnija toimeaine(te) kasutamist tõendav dokument (nt tarnedokument, toimeaine tootja allkirjastatud kinnitus (DOC));
 • iga toimeaine ohutuskaart;
 • teostatud tõhususe katse(te) raport(id) (biotsiid tooteliik 1);
 • riigilõivu maksekorralduse koopia.
NB! Alates 01.06.2023
 
Riigilõiv üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse taotlemise eest on 400 EUR biotsiidi/biotsiidipere kohta.
Riigilõiv üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse muudatuse taotlemise eest on 150 EUR registreerimistunnistuse kohta.
Riigilõiv üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistuse haldusliku muudatuse taotlemise eest on 50 EUR registreerimistunnistuse kohta.

Taotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

Üleminekuperioodil väljastatav registreerimistunnistus kehtib kuni toimeaine(te) heakskiitmiseni või kuni 31.detsembrini 2024 (määrus (EL) nr 528/2012 artikkel 89 lõige 1).  

Biotsiidi importijatele/tootjatele rakendub ohtlikust segust teavitamise nõue vastavalt määruse (EL) nr 1272/2008 artiklile 45. Täiendavad küsimused antud teavituse kohta palume esitada CLP kasutajatoe aadressile [email protected]

Üleminekuperioodil registreeritud biotsiidide nimekirja kandmine ei võta registreerimistunnistuse omanikult vastutust biotsiidi tõhususe kontrollimise, selle tagamise ning nõuetele vastava märgistuse eest. Nimekirja kandmine näitab, et terviseametile on edastatud nõutud teave biotsiidi kohta ning terviseamet on lubanud biotsiidi turustada ja kasutada Eestis.

 

Konfidentsiaalsus


Kemikaaliamet ja pädevad asutused keelduvad teabele juurdepääsu andmisest, kui selle avaldamine kahjustaks ärihuve või asjaomaste isikute eraelu puutumatust või turvalisust.

Järgmise teabe avaldamist peetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuve või eraelu puutumatust või turvalisust kahjustavaks:

 • biotsiidi täieliku koostise üksikasjad;
 • toodetud või turul kättesaadavaks tehtud toimeaine või biotsiidi täpne kogus;
 • sidemed toimeaine tootja ja biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku või biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku ja toote turustajate vahel;
 • selgroogsetega tehtavatesse katsetesse kaasatud isikute nimed ja aadressid.

Avalik teave


Pärast biotsiidile loa andmist on avalik teave:

 • loaomaniku nimi ja aadress;
 • biotsiidi tootja nimi ja aadress;
 • toimeaine tootja nimi ja aadress;
 • biotsiidis leiduva(te) toimeaine(te) sisaldus ja biotsiidi nimetus;
 • biotsiidi füüsikalised ja keemilised andmed;
 • toimeaine või biotsiidi kahjutuks muutmise meetodid;
 • selliste katsete tulemuste kokkuvõte, mida nõutakse biotsiidimääruse artikli 20 kohaselt, et teha kindlaks biotsiidi tõhusus, mõju inimestele, loomadele ja keskkonnale ning vajaduse korral biotsiidi võime resistentsust põhjustada;
 • soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud käitlemise, transpordi ja kasutamise ning tule ja muude ohuteguritega seonduvate riskide vähendamiseks;
 • ohutuskaardid;
 • biotsiidimääruse artikli 19 lõike 1 punktis c osutatud analüüsimeetodid;
 • biotsiidi ja selle pakendi hävitamise viisid;
 • biotsiidi mahavalgumise või lekkimise korral kohaldatavad toimimisviisid ja võetavad meetmed;
 • esmaabi ja meditsiinialane nõuanne juhuks, kui inimesed viga saavad.