Registreerimistunnistuse taotlemine

Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma biotsiidimääruse kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

Enne biotsiidi turul kättesaadavaks tegemist ja/või kasutamist, tuleb teha kindlaks kas biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) vastavas tooteliigis on heakskiidetud ja/või kuuluvad ülevaatamisprogrammi. Toimeainete staatust saab kontrollida Euroopa Kemikaaliameti leheküljelt.

Kui Teie biotsiidis olev(ad) toimeaine(d) kasutatavates tooteliikides on ülevaatamisprogrammi toimeainete nimekirjas või on neist mõned kantud heakskiidetud toimeainete nimekirja, siis tuleb biotsiidile taotleda registreerimistunnistus.

 

Biotsiidi registreerimistunnistus

Biotsiidi registreerimiseks üleminekuperioodil vajalikud dokumendid, mis tuleb esitada Terviseametile e-kirjaga aadressile (bpr@terviseamet.ee) on järgmised:

 • täidetud ja allkirjastatud registreerimistaotluse vorm (DOC) ;
 • taotleja esindusõigust tõendav dokument, kui taotleja ei ole biotsiidi tootja;
 • biotsiidimääruse art 95 nimekirja kantud tootja/tarnija toimeaine(te) kasutamist tõendav dokument (nt toimeaine ohutuskaart, tarnedokument, toimeaine tootja allkirjastatud kinnitus (DOC) ;

 • biotsiidi kasutusjuhend, kui etiketil vastav info puudub;
 • biotsiidi etiketi teksti kavand vastavalt biotsiidimääruse art. 69) nõuetele;
 • biotsiidi ohutuskaart;
 • riigilõivu maksekorralduse koopia.

Terviseamet käsitleb registreerimistaotlust kui selgitustaotlust, millele vastamistähtaeg on 30 päeva.

Peale andmete kontrolli väljastab Terviseamet registreerimistunnistuse biotsiidide turule laskmiseks.

 

 

Konfidentsiaalsus


Kemikaaliamet ja pädevad asutused keelduvad teabele juurdepääsu andmisest, kui selle avaldamine kahjustaks ärihuve või asjaomaste isikute eraelu puutumatust või turvalisust.

Järgmise teabe avaldamist peetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuve või eraelu puutumatust või turvalisust kahjustavaks:

 • biotsiidi täieliku koostise üksikasjad;
 • toodetud või turul kättesaadavaks tehtud toimeaine või biotsiidi täpne kogus;
 • sidemed toimeaine tootja ja biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku või biotsiidi turulelaskmise eest vastutava isiku ja toote turustajate vahel;
 • selgroogsetega tehtavatesse katsetesse kaasatud isikute nimed ja aadressid.

Avalik teave


Pärast biotsiidile loa andmist on avalik teave:

 • loaomaniku nimi ja aadress;
 • biotsiidi tootja nimi ja aadress;
 • toimeaine tootja nimi ja aadress;
 • biotsiidis leiduva(te) toimeaine(te) sisaldus ja biotsiidi nimetus;
 • biotsiidi füüsikalised ja keemilised andmed;
 • toimeaine või biotsiidi kahjutuks muutmise meetodid;
 • selliste katsete tulemuste kokkuvõte, mida nõutakse biotsiidimääruse artikli 20 kohaselt, et teha kindlaks biotsiidi tõhusus, mõju inimestele, loomadele ja keskkonnale ning vajaduse korral biotsiidi võime resistentsust põhjustada;
 • soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud käitlemise, transpordi ja kasutamise ning tule ja muude ohuteguritega seonduvate riskide vähendamiseks;
 • ohutuskaardid;
 • biotsiidimääruse artikli 19 lõike 1 punktis c osutatud analüüsimeetodid;
 • biotsiidi ja selle pakendi hävitamise viisid;
 • biotsiidi mahavalgumise või lekkimise korral kohaldatavad toimimisviisid ja võetavad meetmed;
 • esmaabi ja meditsiinialane nõuanne juhuks, kui inimesed viga saavad.