Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Biotsiidi märgistus

 

Biotsiidi registreerimistunnistuse või loa omanik peab tagama, et biotsiidi turul kättesaadavaks tegemisel tasu eest või tasuta biotsiid klassifitseeritakse, pakendatakse ja märgistatakse vastavalt biotsiidimääruse (EL) nr 528/2012 artikkel 69 nõuetele.

 • Tooted, mida võib eksikombel pidada toiduaineks, sealhulgas joogiks või söödaks, tuleb pakendada nii, et sellise eksimuse tõenäosus oleks minimaalne. Pakendi puhul ei tohi kasutada kuju ega kujundust, mis võiks tõmmata endale laste tähelepanu või eksitada tarbijat.
 • Märgistus ei tohi olla eksitav toote mõju suhtes inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale või selle tõhususe suhtes ning ei tohi sisaldada mingil juhul märkusi "madala riskitasemega biotsiid", "mittetoksiline", "tervisele kahjutu", "looduslik", "keskkonnasõbralik", "loomasõbralik" või muid samalaadseid märkusi.
 • Nõuetekohaselt tuleb märgistada ka kõik desinfektsioonipunktid, milles olev desinfektsioonivahend on tehtud üldsusele kättesaadavaks.

   

  Biotsiidi märgistus

  Artikkel 69

  • iga toimeaine identsusandmed ja selle kontsentratsioon meetermõõdustiku ühikutes;
  • tootes sisalduvad nanomaterjalid (kui neid on) ning nendega seotud spetsiifilised ohud ja iga nanomaterjali nimetuse järel sulgudes sõna "nano";
  • biotsiidile pädeva asutuse või komisjoni poolt antud loa number;
  • loaomaniku nimi ja aadress;
  • oleku iseloomustus;
  • biotsiidi kasutusviisid, millele on luba antud;
  • tähenduslikult ja kasutajale arusaadavalt väljendatud kasutusjuhised, kasutamise sagedus ja määrad meetermõõdustiku ühikutes iga loa tingimuste kohaselt ettenähtud kasutusotstarbe jaoks;
  • andmed tõenäolise otsese või kaudse kõrvaltoime kohta ja esmaabijuhised;
  • lause "Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend", kui tootega on kaasas infoleht, ning vajaduse korral hoiatuslaused haavatavatele elanikkonnarühmadele;
  • juhised biotsiidi ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks, sealhulgas vajaduse korral pakendi korduvkasutamise keeld;
  • partii number või tähis ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes;
  • vajaduse korral biotsiidi mõju tekkeks vajalik aeg, ohutusintervall biotsiidi kasutuskordade vahel või biotsiidiga töötlemise ja töödeldud toote järgmise kasutamise või inimeste või loomade juurdepääsu vahel piirkonnale, kus biotsiidi kasutati, sealhulgas andmed saastatusest puhastamiseks vajalike vahendite ja meetmete kohta ja töödeldud piirkondade vajaliku ventileerimise aeg; andmed seadmete sobiva puhastusviisi kohta; andmed toote kasutamise ja transpordi jooksul kasutatavate ettevaatusabinõude kohta;
  • vajaduse korral need kasutajarühmad, kellel on lubatud biotsiidi kasutada;
  • vajaduse korral teave konkreetse keskkonnaohu kohta, eelkõige seoses muude kui sihtorganismide kaitse ja vee saastumise ärahoidmisega;
  • mikroorganisme sisaldavate biotsiidide puhul märgistamisnõuded vastavalt direktiivile 2000/54/EÜ. Erandina esimesest lõigust võib märkida punktides e, g, h, j, k, l ja n osutatud teabe pakendile või pakendiga kaasas olevale infolehele, kui see on vajalik tulenevalt toote suurusest või funktsioonist.

  Biotsiidiga töödeldud toote märgistus

  Artikkel 58

  Töödeldud toote tohib turule lasta üksnes juhul, kui kõik toimeained, mis sisalduvad biotsiidides, millega seda on töödeldud või mida see sisaldab, on kantud artikli 9 lõike 2 kohaselt koostatud nimekirja seoses asjakohase tooteliigi ja kasutusega või I lisasse ning täidetud on nendes sätestatud tingimused või piirangud.

  Töödeldud toote turulelaskmise eest vastutav isik tagab, et märgistus sisaldab lõikes 2 nimetatud teavet, kui:

  • biotsiidi sisaldava töödeldud toote puhul esitab töödeldud toote valmistaja väite toote biotsiidiomaduste kohta või
  • asjaomas(t)e toimeaine(te) puhul, võttes eriti arvesse võimalikku kokkupuudet inimestega või sattumist keskkonda, toimeaine(t)e heakskiitmisega seotud tingimused seda nõuavad.

  Esimeses lõigus osutatud märgistus sisaldab järgmist teavet:

  a) teade selle kohta, et toode sisaldab biotsiide;

  b) kui see on põhjendatud, töödeldud tootele omistatud biotsiidi omadus;

  c) ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 kohaldamist, kõigi biotsiidides sisalduvate toimeainete nimed;

  d) kõigi biotsiidides sisalduvate nanomaterjalide nimed, mille järele on lisatud sulgudes sõna „nano”;

  e) mis tahes asjakohased kasutusjuhised, sealhulgas ettevaatusabinõud biotsiidide kohta, millega töödeldud toodet töödeldi või mida see sisaldab.

  Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui sektoripõhistes õigusaktides on juba olemas vähemalt samaväärsed biotsiidide märgistusnõuded töödeldud toodetel või muud vahendid kõnealuseid toimeaineid puudutavate teabenõuete täitmiseks.

  • Olenemata lõikes 3 sätestatud märgistamisnõuetest, varustab töödeldud toote turulelaskmise eest vastutav isik selle asjakohase kasutusjuhendiga, mis sisaldab ettevaatusabinõusid, kui see on vajalik inimeste, loomade ja keskkonna kaitseks.
  • Olenemata lõikes 3 sätestatud märgistamisnõuetest, esitab töödeldud toote tarnija tarbijale 45 päeva jooksul tasuta teabe töödeldud toote biotsiidikäsitluse kohta, kui tarbija seda taotleb.
  • Märgistus peab olema selgelt nähtav, kergesti loetav ja piisavalt kulumiskindel. Märgistuse võib töödeldud toote suurusest või funktsioonist tulenevalt kanda pakendile, kasutusjuhendisse või garantiidokumendile selle liikmesriigi ametlikus keeles või keeltes, mille turule töödeldud toode lastakse, kui asjaomane liikmesriik ei ole sätestanud teisiti. Töödeldud toodete puhul, mida ei toodeta seeriaviisiliselt, vaid kavandatakse ja valmistatakse eritellimusel, võib tootja kliendiga kokku leppida muu viisi vajaliku teabe edastamiseks.