Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Biotsiidi kutseline kasutaja

 

Biotsiidi kutseline kasutaja on isik, kellel on asjakohane ettevalmistus ja kes kasutab majandus- või kutsetegevuse käigus biotsiide, mis on biotsiidi turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks antud loaga või registreerimistunnistusega ette nähtud kutsealaseks kasutamiseks. Biotsiidi kutselisel kasutajal peavad olema teadmised kutsetegevuses kasutatavate biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning biotsiidi ohutu kasutamise oskused, mis on saadud taseme- või tööalase koolituse käigus, mille kohta on olemas asjakohane tunnistus või tõend.

 

Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus

Biotsiidi kutselisel kasutajal peavad olema teadmised kutsetegevuses kasutatavate biotsiidide ohtlike omaduste, riskide ohjamise ja kasutustingimuste kohta ning biotsiidi ohutu kasutamise oskused, mis on saadud taseme- või tööalase koolituse käigus, mille kohta on olemas asjakohane tunnistus või tõend.

Koolitusasutus korraldab biotsiidi kutselise kasutaja koolitust täiskasvanute koolituse seaduses, kutseõppeasutuse seaduses ja käesolevas seaduses sätestatud nõuete kohaselt. Koolitusasutus peab õppe- või koolituskava koostamisel võtma aluseks 4. või 5. taseme kahjuritõrjuja kutsestandardi ja esitama oma kava enne koolituse korraldamist kahjuritõrjuja kutse andjale kutseseaduse tähenduses seisukoha ja ettepanekute saamiseks.

 

Kahjuritõrje kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidiga

Kutseline kahjuritõrjeteenuse osutaja on ettevõtja, kelle majandus- või kutsetegevuseks on kahjuritõrjeteenuse osutamine ning kellel on selleks vähemalt üks asjakohase ettevalmistusega spetsialist. Kutselisel kahjuritõrjeteenuse osutajal on asjakohane õigussuhe vastutava spetsialistiga või on füüsilisest isikust ettevõtja ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina.Ettevõtja, kes ei ole kutseline kahjuritõrjeteenuse osutaja, kuid kelle majandustegevuse käigus kasutatakse kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide, peab tagama, et kahjuritõrjuja on pädev ning on läbinud kahjuritõrjuja kutsekoolituse. Kutseliseks kahjuritõrjeteenuse osutamiseks peab esitama majandustegevusteate.

 

Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed: 

  • vastutava spetsialisti nimi ja isikukood, selle puudumise korral sünniaeg; 
  • vastutava spetsialisti telefoninumber ja e-posti aadress; 
  • vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni tõendava tunnistuse number ja kehtivusaeg, kutse andja nimi, kutse andmise koht ja kuupäev.

Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide tohib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses!

Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiidide müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal.

 

Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:

  • tegevuskoht või tegevuskohad, e-kaubanduse korral veebilehe aadress;
  • kaup, mida soovitakse müüa (kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiid).
 

Kahjuritõrje korraldamine objektil

Kahjuritõrje objektina käsitatakse hoonet, rajatist või selle osa või nende juurde kuuluvat piiritletud maa-ala (edaspidi objekt), kus on võimalik kahjulike organismide levik. Objekti valdaja korraldab kahjulike organismide jälgimise objektil ning vastutab kahjurite kahjustava toime ennetamise ja kahjurite hävitamise eest. Objekti valdaja loob vajalikud tingimused kahjuritõrje ohutuks läbiviimiseks objektil ning koos kahjuritõrjet tegeva isikuga töötab välja kahjuritõrje läbiviimise plaani. Kahjuritõrjuja koostab tehtud kahjuritõrje kohta objekti valdajale aruande, mida säilitatakse vähemalt viis aastat.