Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Biotsiidi seadusandlus

 

Millised õigusaktid reguleerivad biotsiide?

Euroopa Ühenduses reguleerib biotsiidide valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Lisaks reguleerib Eestis biotsiide biotsiidiseadus.

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab biotsiidi pädeva asutuse ülesandeid vastavalt biotsiidiseaduses §6 sätestatule.

 

Biotsiidiseadus

 

Biotsiidiseadus on vastu võetud 14. mail 2009, RT I 2009, 29, 174

Biotsiidimäärus (EL) nr 528/2012

22. mai 2012 võttis Euroopa Ühendus (EÜ) vastu biotsiide käsitleva määruse, mida kohaldatakse 1. septembrist 2013:
biotsiidimäärusega ehk BPR (määrus (EL) nr 528/2012) käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist. Originaalversioon on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas viitega L 167, 27.06.2012.

BPR on määruse ingliskeelsetest sõnadest tulenev akronüüm (Biocidal Products Regulation)

Biotsiidimäärus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

 

Komisjoni rakendus- ja delegeeritud õigusaktid

 
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 414/2013, 6. mai 2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1802, 11. oktoober 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 414/2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 354/2013, 18. aprill 2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr (EL) 2017/2100, 4. september 2017, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramise teaduslikud kriteeriumid
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/157, 6. november 2018, millega muudetakse delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/227, 28. november 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1062/2014 seoses teatavate toimeaine ja tooteliigi kombinatsioonidega, mille puhul on hindavaks pädevaks asutuseks määratud Ühendkuningriigi pädev asutus
 

Komisjoni rakendusotsused BPR artikli 3 lõike 3 alusel

 
 • Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/1943, 4. november 2016, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohast parafiinõli kasutamist munakoore katmiseks, et piirata pesitsevate lindude populatsiooni arvukust
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/903, 8. juuni 2016, hobuse elukeskkonna häirivate putukate tõrjumiseks kasutatava permetriiniga immutatud hobuseteki kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/904, 8. juuni 2016, käte desinfitseerimiseks kasutatavate propaan-2-ooli sisaldavate toodete kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/678, 29. aprill 2016, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse padjakeses hoitavatest kuivatatud lavendliõitest koosnevat toodet, mis on lastud turule koitõrje eesmärgil
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1985, 4. november 2015, mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/646, 23. aprill 2015, tahkete orgaaniliste ainete vähendamise eesmärgil turule lastavate bakterikultuuride kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/655, 23. aprill 2015, sääskede tõrjeks turule lastud polüdimetüülsiloksaanipõhise aine kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/411, 11. märts 2015, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse kvaternaarseid ammooniumiühendeid sisaldavaid katioonseid polümeerseid sideaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks värvides ja pinnakatetes