Mis on biotsiid?

Biotsiid on  toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb inimesele kahjulike organismide vastu.  Sama eesmärgiga puhtfüüsikalised või -mehaanilised tooted ei ole biotsiidid.

Töödeldud toode, millel on esmane biotsiiditoime, loetakse biotsiidiks.

Biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleb biotsiidimäärus (määrus (EL) 528/2012), mille eesmärk on parandada biotsiidituru toimimist Euroopa Liidus, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma biotsiidimääruse 528/2012/EL kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

 

 Kas toode on biotsiid?

Kui kahtlete, kas tegemist on biotsiidiga, võtke ühendust kasutajatoega bpr@terviseamet.ee. Võimalusel lisage toote etikett ja/või ohutuskaart. Vajadusel edastatakse küsimus piiripealsete toodete määratlemise eksperttöörühmale.  

 Toitu ja sööta sisaldavad biotsiidid

30. oktoobril 2014 aastal jõustus komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 biotsiidide tööprogrammi kohta. Selle määrusega on muuhulgas sätestatud nõuded biotsiididele, mis sisaldavad ainult toitu ja sööta ning on turul repellentidena või atraktantidena

Määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaselt on toit ja sööt taimse või loomse päritoluga ning töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, mis on ette nähtud inimestele tarbimiseks või loomadele söötmiseks. Siia alla ei kuulu toidust või söödast eraldatud ekstraktid ega üksikud toimeained.

Määrust (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus) ei kohaldata repellentidena/atraktantidena kasutatava toidu ja sööda suhtes, kuid tööprogrammi käsitleva määrusega (EL) nr 1062/2014 seda sätet täpsustati. Nimelt, kui toode sisaldab ainult toitu/sööta ning lastakse turule eesmärgiga toimida kui repellent/atraktatnt, siis sellised tooted on biotsiidid ja kuuluvad biotsiidimääruse reguleerimisalasse.

Juhul, kui isik ostab toote, mis on turul kui toit/sööt, ja kasutab seda enda äranägemise järgi repellendina/atraktandina (näiteks kasutab mett herilaste ligimeelitamiseks), siis ei kohaldata biotsiidimäärust.

Vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1062/2014 ei tohi alates 30. oktoobrist 2014 turule lasta tooteid, mille eesmärk on toimida repellendina/atraktandina, ilma kehtiva loata/registreerimistunnistuseta, isegi kui need sisaldavad ainult toitu/sööta.

Võttes arvesse kõnealuste toodete omadusi, on tõenäoline, et need tooted vastavad biotsiidimääruse artikkel 25 alusel lihtsustatud loa andmise kriteeriumitele.

Millal pöörduda Euroopa kemikaaliameti poole?

Teid on valmis abistama Euroopa Kemikaaliamet ja Terviseamet

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tegeleb järgmiste teemadega:

  • Probleemid ja küsimused seoses IT programmidega (IUCLID ja R4BP)
  • Biotsiidile liidu loa taotlemine
  • Artikkel 95 nimekirja pääsemine
  • Toimeaine samasus/tehnilise samaväärsuse hindamine
  • Küsimused seotud andmekasutusnõusolekuga (BPR artiklid 62, 63, 64)
  • Väikese või keskmise suurusega ettevõtjate määratlemine (in.k SME)
  • Euroopa Kemikaaliameti poole saab pöörduda läbi helpdesk-i

 

 

Kui tekib küsimusi, pöördu biotsiidi (BPR) kasutajatoe poole

bpr@terviseamet.ee

Terviseamet, Paldiski mnt 81, Tallinn (kokkuleppelised kohtumised ettevõtete spetsiifiliste kohustuste detailseks arutamiseks)