Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Mis on biotsiid?

 

Biotsiid on  toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb inimesele kahjulike organismide vastu. Sama eesmärgiga puhtfüüsikalise või -mehaanilise toimega tooted ei ole biotsiidid.

Töödeldud toode, millel on esmane biotsiiditoime, loetakse biotsiidiks.

Biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist käsitleb biotsiidimäärus (määrus (EL) 528/2012), mille eesmärk on parandada biotsiidituru toimimist Euroopa Liidus, tagades samas inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Biotsiidi ei tohi turul kättesaadavaks teha ega kasutada ilma biotsiidimääruse 528/2012/EL kohaselt antud loata või biotsiidiseaduse kohaselt antud registreerimistunnistuseta.

 Kas toode on biotsiid?

KAS TOODE ON BIOTSIID?

Kui kahtlete, kas tegemist on biotsiidiga, võtke ühendust kasutajatoega [email protected]. Võimalusel lisage toote etikett ja/või ohutuskaart. Vajadusel edastatakse küsimus piiripealsete toodete määratlemise eksperttöörühmale.  

 Biotsiidi piiriülene vedu 

BIOTSIIDI PIIRIÜLENE VEDU

Biotsiidi piiriülene vedu, sealhulgas e-kaubanduse kaudu biotsiidi tellimine, oma tarbeks või kättesaadavaks tegemine tasu eest või tasuta on keelatud, kui biotsiidil puudub Eestis väljastatud luba.

Eesti turul tohib kättesaadavaks teha või kasutada biotsiide, millel on biotsiidimääruse (EL) 528/2012 kohane luba või biotsiidiseaduse kohane registreerimistunnistus. Vastav number peab olema kantud biotsiidi etiketile.

Millal pöörduda Euroopa kemikaaliameti poole?

MILLAL PÖÖRDUDA EUROOPA KEMIKAALIAMETI POOLE?

Teid on valmis abistama Euroopa Kemikaaliamet ja Terviseamet.

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) tegeleb järgmiste teemadega:

  • Probleemid ja küsimused seoses IT programmidega (IUCLID ja R4BP)
  • Biotsiidile liidu loa taotlemine
  • Artikkel 95 nimekirja pääsemine
  • Toimeaine samasus/tehnilise samaväärsuse hindamine
  • Küsimused seotud andmekasutusnõusolekuga (BPR artiklid 62, 63, 64)
  • Väikese või keskmise suurusega ettevõtjate määratlemine (in.k SME)
  • Euroopa Kemikaaliameti poole saab pöörduda läbi helpdesk-i

 


Küsimuste tekkimise korral, pöörduge biotsiidi (BPR) kasutajatoe poole aadressil: [email protected]


Terviseamet, Paldiski mnt 81, Tallinn (kokkuleppelised kohtumised ettevõtete spetsiifiliste kohustuste detailseks arutamiseks)