Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Avalikud arutelud


Avalikud arutelud on Teie võimalus Euroopa Liidu uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide kohta oma arvamust avaldada.

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) ja Euroopa Komisjon korraldavad avalikke arutelusid, et saada kõigilt huvitatud isikutelt (sidusrühmadelt) tagasisidet ja koguda võimalikult varajases otsustusetapis mitmekesist teadusteavet otsuste ja arvamuste vastu võtmiseks.

Avalike arutelude põhimõte toetab seadusandluse eesmärke tagada inimese tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge tase ning edendada innovatsiooni ja konkurentsivõimet. 

Hetkel toimuvad avalikud arutelud:

 

Euroopa Kemikaaliameti avalikud arutelud

Avalikud arutelud toimuvad ECHA veebilehel kemikaalidele, mis on käsitlusel erinevates REACH-, CLP- või biotsiidimääruse protsessides. Mõningatel juhtudel suunatakse avalikku arutelu täpsustavate küsimuste ja/või teemadega, et koguda kõige asjakohasemat vajaminevat teavet. Samas kohas antakse ülevaade soovitud teabe iseloomust regulatiivsest protsessist lähtudes.  

Autoriseerimine

REACH-määruse kohase autoriseerimise protsessi eesmärgiks on tagada, et väga ohtlikest ainetest (SVHC) tulenevad riskid on ohjatud ja need asendatakse järk-järgult sobivate ohutumate alternatiividega, tagades samas EÜ siseturu hea toimimise. On kolm erinevat etappi, kus sidusrühmadel on võimalik osaleda:

  • SVHCde identifitseerimine
  • Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused
  • Autoriseerimistaotlused

    Lisainfo on leitav SIIT

SVHCde identifitseerimine

Liikmesriikide pädevad asutused või ECHA võivad koostada REACH-määruse XV lisa kohase toimiku väga ohtlike omadustega ainete identifitseerimiseks, mis lisatakse autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu. ECHA avalikustab seejärel esitatud toimiku ning kutsub huvitatud isikuid kommenteerima. Nii toimikus esitatud kui ka avalikul arutelul saadud teavet võetakse arvesse ECHA liikmesriikide komitees lõpliku otsuse tegemisel. 

HETKEL TOIMUVAD ARUTELUD »

Autoriseerimisloetellu lisamise soovitused

Autoriseerimise protsessi käigus võtab Euroopa Komisjon vastu otsuseid kandidaatainete loetelus olevate SVHCde lisamiseks REACH-määruse XIV lisasse. Otsused ainete prioriseerimiseks kandidaatainete loetelust XIV lisasse põhinevad ECHA soovitustel. Sidusrühmadel on võimalik esitada teavet ja seisukohti ECHA soovituste eelnõude kohta, mida võetakse arvesse ECHA liikmesriikide komitee arvamuse kujundamisel. Komitee arvamusele ning avaliku arutelu tulemustele tuginedes esitab ECHA Euroopa Komisjonile lõpliku soovituse SVHCde lisamiseks XIV lisasse.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Autoriseerimistaotlused

REACH-määruse kohaselt saavad ettevõtted taotleda autoriseeringut, et jätkata või alustada autoriseerimisloetelus (REACH-määruse XIV lisas) oleva aine kasutamist ja turuleviimist. Sihtrühmadel on võimalus autoriseerimistaotlusi kommenteerida ning muuhulgas esitada teavet ohutumate alternatiivide ja tehnoloogiate kohta. Autoriseerimistaotlustes esitatud ja avalikult arutelult saabunud teavet võetakse arvesse ECHA teaduskomiteedes lõpliku arvamuse koostamisel Euroopa Komisjoni jaoks.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Piirangute väljatöötamine

Piirangute eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda kemikaalidest tulenevate liigsete riskide eest. Piirangutega piiratakse või keelustatakse aine tootmist, turuleviimist (s.h importi) või kasutamist, kuid piirangutega võidakse kehtestada tingimusi, näiteks nõuda tehnilisi meetmeid või erimärgistust, kui leitakse, et see on vajalik liiduüleselt.  

Lisainfo on leitav SIIT

Piirangute kehtestamise ettepanekud

Liikmesriikide pädevad asutused või ECHA võivad koostada REACH-määruse XV lisa kohase toimiku liigset riski põhjustavale ainele piirangu kehtestamiseks.

ECHA avalikustab seejärel esitatud toimiku ning kutsub huvitatud isikuid esitama 6 kuu jooksul märkusi ja teavet, eelkõige soovitatud piirangute eeliseid ja puudusi käsitlevat sotsiaalmajanduslikku teavet. Nii toimikus esitatud kui ka avalikul arutelul saadud teavet võetakse arvesse ECHA teaduskomiteedes lõpliku arvamuse koostamisel Euroopa Komisjoni jaoks. Kui piirang vastu võetakse lisatakse see REACH-määruse XVII lisasse.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Katsetamisettepanekud

Ainete tootjate ja importijate kohustuseks REACH-määruse kohaselt on teha kindlaks registreeritava aine ohuomadused, kasutades selleks olemasolevat teavet, andmete ülekandmist, katsetamist jms. Teatavaid selgroogsete loomadega tehtavaid katseid ei saa ainete registreerijad läbi viia ilma ECHA kooskõlastuseta. Seetõttu peavad nad esitama selliste katsete tegemiseks vastavasisulise ettepaneku ECHAle ühe osana oma registreerimistoimikust.
Lisainfo on leitav SIIT

Ettepanekud selgroogsete loomadega katsete tegemiseks

Aine registreerijalt katsetamisettepaneku saamisel algatab ECHA 45 päeva kestva avaliku arutelu avalikustades aine nime, ohunäitaja, mille jaoks ettepanek katseteks selgroogsete loomadega on tehtud ja kuupäeva, milleks tuleb esitada mis tahes huvitatud isikute teave. Avaliku arutelu eesmärgiks on koguda teaduspõhist tõendusmaterjali ja katseandmeid konkreetse aine ja tema ohunäitaja kohta, mida katsetamisettepanek käsitleb. Katsetamisettepaneku otsuse eelnõusid ja avalikult arutelult saadud teavet võetakse arvesse ECHA liikmesriikide komitees lõpliku otsuse vastu võtmisel.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Ainete klassifikatsiooni ja märgistuse harmoneerimine

Teatud ohtlike ainete klassifikatsioon ja märgistuse harmoneerimine (CLH) tagab piisavalt kõrgel tasemel riskijuhtimise liidu tasemel. Tarnijad on kohustatud kasutama CLH kohast klassifikatsiooni ja märgistust, et teavitada oma ainete kasutajaid aine ohtudest ja nende ohutust kasutamisest.
Lisainfo on leitav SIIT

CLH ettepanekud

Liikmesriikide pädevad asutused või ainete tootjad, importijad ja allkasutajad võivad esitada ECHAle CLH ettepaneku, mida kõigil huvitatud sihtrühmadel on 45 päeva kestva avaliku arutelu jooksul võimalik kommenteerida. CLH ettepanekus ja avalikult arutelult saadud teavet võetakse arvesse ECHA teaduskomiteedes lõpliku arvamuse koostamisel. Kui Euroopa Komisjon võtab CLH ettepaneku vastu, siis lisatakse aine CLP-määruse VI lisa ohtlike ainete ühtse klassifitseerimise ja märgistamise nimekirja.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD

Biotsiidse toimeaine asendamine

Biotsiidimääruse üheks eesmärgiks on välja selgitada inimtervisele või keskkonnale kahjulikud ained ning tagada, et need kõrvaldatakse aja jooksul kasutuselt ja asendatakse sobivamate ohutumate alternatiividega.

Lisainfo on leitav SIIT

Ettepanekud biotsiidsete toimeainete asendamiseks

ECHA teeb avalikkusele kättesaadavaks teabe võimalike asendamisele kuuluvate biotsiidsete toimeainete kohta. 60 päeva jooksul saavad huvitatud isikud esitada asjakohast teavet, sealhulgas teavet olemasolevate asendusainete kohta. ECHA biotsiidikomitee võtab saadud teavet oma arvamuse koostamisel arvesse.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Biotsiidse toimeaine väljajätmise kriteeriumi erand

Biotsiidimääruse kohaselt ei kiideta heaks toimeaineid, mis vastavad nimetatud määruse artikkel 5 lõikes 1 sätestatud väljajätmise kriteeriumitele.

Kuid võimalik on teha erandeid, kui näidatakse, et:

  1. inimeste, loomade või keskkonna kokkupuute risk biotsiidis sisalduva kõnealuse toimeainega on tõepärase halvima juhu kasutustingimustes minimaalne, eelkõige seal, kus toodet kasutatakse suletud süsteemides või muudes tingimustes, mille eesmärk on välistada selle kokkupuude inimestega ja sattumine keskkonda;
  2. on tõendatud, et toimeaine on hädavajalik inimeste ja loomade tervist või keskkonda ähvardava tõsise ohu ennetamiseks või ohjamiseks, või
  3. toimeaine heakskiitmata jätmine avaldaks liiga suurt negatiivset mõju ühiskonnale võrreldes aine kasutamisest tuleneva riskiga inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

    Lisainfo on leitav SIIT
Ettepanekud, kas erand on põhjendatud või mitte

Toimeaine heakskiitmise kohta otsuse vastuvõtmiseks korraldatakse avalik arutelu, et koguda teavet selle kohta, kas biotsiidimääruses sätestatud erandi tingimused on täidetud. Avalik arutelu kestab 60 päeva. Huvitatud isikutelt kogutakse otsustamisprotsessi jaoks väärtuslikku teavet, eriti seoses sobivate alternatiivide olemasolu või puudumisega. Avalikul arutelul osalejad peavad andma teavet koos põhjendustega, mitte üksnes väitma, et ainet on või ei ole vaja.

Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega võtab kogutud teavet arvesse asjaomase toimeaine kohta heakskiitmise otsuse tegemisel.

HETKEL TOIMUVAD AVALIKUD ARUTELUD »

Biotsiidi juhendite eelnõud

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) koostöös Euroopa Kemikaaliametiga (ECHA) on algatanud avaliku arutelu, et anda võimalus kommenteerida juhendmaterjali eelnõu, milles käsitletakse veepuhastusprotsesside mõju joogivee tootmiseks ettenähtud vees olevate toimeainete või nende metaboliitide jääkidele.

Juhendmaterjalis kirjeldatakse, milliseid vee jääksisaldusi tuleb hinnata, veepuhastusprotsessides tekkivate muundumissaaduste identifitseerimist ning kuidas viia läbi riskihindamine, mis hõlmab ka töödeldud vee kasutamist.

Avalik arutelu on avatud kuni 27. oktoober 2022. Kommentaarid palume edastada EFSA kodulehel.

 

Euroopa Komisjoni avalikud arutelud

Euroopa Komisjoni avalike arutelude eesmärgiks on tihedam suhtlemine kodanike ja huvirühmadega, et ELi poliitikastrateegiad ja õigusaktid põhineksid tõenditel ning vastaksid kodanike ja huvirühmade vajadustele.