Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Uudised tubakatoodetest

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Tubakaseaduse 01.07.2019 kehtima hakanud redaktsioonis on sätestatud, et alates sellest kuupäevast on Eestis keelatud ka tubakatoodete riigisisene kaugmüük. 

Samas redaktsioonis, mis hakkas kehtima 01.07.2019, on sätestatud, et elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav ja nikotiinisisalduseta vedelik ei tohi sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn.

Alates 03.03.2023 Sotsiaalministri määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine” muutmisega on heksahüdrokannabinool (HHC) lisatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja.

Alates 03.03.2023 ei ole lubatud Eestisse tuua ega siin müüa ja omada HHC-d sisaldavaid tubakatooteid ja tubakatoodetega seonduvaid tooteid.