Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Mis on SCIP andmebaas?

SCIP on jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) alusel loodud toodetes sisalduvate probleemsete ainete andmebaas (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) – SCIP))

 

Ettevõtted, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelus olevaid väga ohtlikke aineid (SVHC - Substances of Very High Concern) koguses üle 0,1 massiprotsendi, peavad esitama teavet nende kohta Euroopa Kemikaaliametile – see kohustus jõustub alates 5. jaanuarist 2021.

SCIP tagab teabe kättesaadavuse toodete ja materjalide koostises olevatest kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlikest ainetest kogu elutsükli jooksul, sealhulgas jäätmekäitluse kui taaskasutamisele võtu etapis. Andmebaasis olev teave tehakse kättesaadavaks nii tarbijatele kui ka jäätmekäitlejatele.

Andmebaasil on kolm põhieesmärki:

  1. vähendada väga ohtlikke aineid sisaldavate jäätmete teket, toetades probleemsete ainete asendamist vähem ohtlike alternatiivsete ainetega ELi turule viidavates toodetes (taaskasutustoimingud);
  2. teha teave väga ohtlikest ainetest kättesaadavaks, et parandada jäätmekäitlustoiminguid;
  3. võimaldada jälgida väga ohtlike ainete kasutamist toodetes ja rakendada toodete elutsükli jooksul sobivaid meetmeid, sh jäätmete ja nende taaskasutusele võtu etapis.

SCIP andmebaas täiendab REACH-määruse kohaseid olemasolevaid teabevahetus- ja teavitamiskohustusi seoses kandidaatainete loetellu kantud väga ohtlike ainete sisaldusega toodetes.

AJAKAVA

  • 2020. aasta algus –  avaldati andmebaasi prototüüp
  • oktoober 2020SCIP-vormingu (versioon 2.0) avalikustamine
  • 5. jaanuar 2021 –  andmebaasi täitmine muutub kohustuslikuks tarnijatele (toote tarnija on toote valmistaja või importija, levitaja või muu tarneahelas tegutseja, kes toote turule viib), kelle toodetes on SVHC ainet üle 0,1 massiprotsendi