Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toodete ohutus

Tooted peavad vastama toote nõuetele vastavuse seadusega sätestatud nõuetele. Toodet, mis ei ole ohutu, ei või turule lasta ega kasutusele võtta. Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda. 

Toodete tootjal ja importijal tuleb arvestada REACH-määruse nõuetega, mille kohaselt võib neile rakenduda täiendav registreerimis- ja/või teavitamiskohustus toodetes sisalduvate ainete suhtes. Lisateavet leiab REACH kasutajatoe veebilehelt, mille kaudu saate esitada küsimusi REACH-määruse ning sellest tulenevate kohustuste kohta. 

Turujärelevalve programm ja aruanne