Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Millised nõuded kehtivad kosmeetikatoodetele
ja nendega tegutsevale ettevõttele?

 Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta ja Eestis Rahvatervise seadus.

Nõuded kosmeetikatoodetega tegelevale ettevõttele olenevad sellest, millist rolli ettevõtte tarneahelas täidab: kas on tootja, importija, levitaja või kutsealane kasutaja.

Terviseametis teostatavad kosmeetikatoodete laboriuuringud leiad siit.

Kosmeetikatoodetele esitatavad peamised nõuded

  • Kosmeetikatooted peavad olema inimeste tervisele ohutud.

  • Kosmeetikatooted peavad olema nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud, sh sisaldama hoiatusi, kasutamis- ja kõrvaldamisjuhised.

  • Turule lastakse ainult need kosmeetikatooted, millele on määratud Euroopa Ühenduses juriidilisest või füüsilisest isikust vastutav isik, kes on üldjuhul ühenduses asutatud tootja, ühenduse turule importija, kirjaliku volitusega vastutavaks isikuks määratud ettevõtja või levitaja, kui ta laseb kosmeetikatoote turule oma nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud toodet nii, et see võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele.

 

Kosmeetikamääruses kasutatavad mõisted aitavad ettevõttel määrata oma rolli tarneahelas tegutsemisel.

  • "Turul kättesaadavaks tegemine" – kosmeetikatoote tasu eest või tasuta tarnimine ühenduse turule kaubandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks.
  • "Turulelaskmine" – kosmeetikatoote esmakordne ühenduse turul kättesaadavaks tegemine.
  • "Tootja" – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab kosmeetikatoodet või on sellise toote kujundanud või valmistanud ja turustab seda kosmeetikatoodet oma nime või kaubamärgi all.
  • "Importija” – ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes laseb ühenduse turule kosmeetikatoote kolmandast riigist.
  • "Levitaja" – iga tarneahelas asuv füüsiline või juriidiline isik peale tootja või importija, kes teeb kosmeetikatoote ühenduse turul kättesaadavaks.
  • "Lõppkasutaja" – kosmeetikatoodet kasutav tarbija või kutsealane kasutaja.