Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis on REACH?

REACH-määrus on Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist.

REACH on selle määruse ingliskeelsetest võtmesõnadest tulenev akronüüm (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

 

REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides. Rohkem infot REACH-määruse kohta leiab siit.

NB! REACH-määruse kohaselt on pädevaks asutuseks Eestis terviseamet.

REACH kohustab kõiki tootjaid ja importijaid välja selgitama oma kemikaalide omadused ja need registreerima. Selleks peavad tootjad ja importijad, kes toodavad või impordivad ainet 1 tonn või rohkem aastas, esitama Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) registreerimistoimiku, mis sisaldab informatsiooni aine omaduste, kasutuse ja ohutusnõuete kohta.

REGISTREERIMINE »
ECHA-le esitatav registreerimistoimik koosneb kahest osast: tehniline toimik ja kemikaaliohutuse aruanne. Kemikaaliohutuse aruanne esitatakse, juhul kui ainet toodetakse või imporditakse 10 tonni aastas või rohkem. Tootjad ja importijad peavad koguma kõik olemasoleva informatsiooni aine omaduste ja mõju kohta inimesele ja keskkonnale, kaasa arvatud aine tootmise ja kasutusalade kohta. Aine kohta käiva informatsiooni ulatus peab vastama määruse kohaselt esitatud standardinformatsiooni nõuetele, mis omakorda sõltub aine tootmise ja importimise kogusest. Mida suuremas koguses ainet toodetakse või imporditakse, seda suurem on esitatava informatsiooni hulk.

HINDAMINE »
Registreerimistoimikus esitatud informatsioon kuulub hindamisele. Hindamine on suunatud kas toimikule või ainele. Hindamisprotseduuri viivad läbi ECHA ja liikmesriikide pädevad asutused. Toimiku hindamise viib läbi ECHA, et kontrollida toimikute üldist kvaliteeti ja hinnata registreerijate poolt esitatud katsetamisettepanekuid ebavajalike loomkatsete vältimiseks. ECHA poolt koostatud otsuste hindamine ja vajadusel muudatusettepanekute tegemine on pädevate asutuste ülesandeks. Ainete hindamise viivad läbi liikmesriikide pädevad asutused. Pädeva asutuse eesmärgiks on kontrollida, kas tööstus on adekvaatselt hinnanud ainega kaasnevaid riske inimese tervisele ja teda ümbritsevale keskkonnale. Hindamise tulemusena võib pädev asutus jõuda järeldusele, et

  • autoriseerimise, piirangute või klassifitseerimise ja märgistamise raames on vaja võtta meetmeid;
  • hindamisel ilmnenud teave tuleb edastada asutustele, kes vastutavad asjakohase seadusandluse eest; või
  • edasise tegevuse vajadus puudub.

Pädev asutus võib koostada otsuse eelnõu, et nõuda registreerijalt täiendava teabe esitamist, võttes sealjuures arvesse registreerija, allkasutaja ja teiste pädevate asutuste märkusi.

AUTORISEERIMINE »
REACH-määrus näeb ette, et kui Euroopa komisjon või pädev asutus otsustab, et aine võib vastata väga ohtliku aine kriteeriumitele, siis alustatakse autoriseerimisprotsessi. Tootjatele ja importijatele tähendab see seda, et väga ohtlike ainetega turul olemiseks tuleb taotleda neil selle aine autoriseerimist. Pädeva asutuse kohustuseks on osa võtmine väga ohtlike ainete määratlemisel. Pädev asutus võib teha ettepanekuid ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamiseks ning alustada protsessi aine klassifikatsiooni ja märgistuse kandmiseks direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse, võttes sealjuures aluseks registreerija klassifikatsiooni. Pädeva asutuse ettepanekut arutatakse liikmesriikide pädevate asutuste esindajatest koosnevas riskihindamise komitees. Arutelu tulemus aine kandmise kohta direktiivi 67/548/EMÜ I lisasse edastatakse ECHA kaudu Euroopa komisjonile.

Euroopa komisjon võib paluda koostada pädeval asutusel või ECHA-l toimiku aine piirangute kehtestamiseks või kui ECHA leiab, et autoriseerimisele määratud aine kasutamisest toodetes tuleneb lubamatu risk. Liikmesriikide pädeva asutuse esindajatest koosnevate riskihindamise komitee ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostavad arvamuse väljapakutud piirangute kohta, võttes sealjuures arvesse huvitatud osapoolte märkusi.