Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 Mis on ohutuskaart?

Ohutuskaart (Safety Data Sheet - SDS) on vahend keemilise aine/segu kohta teabe edastamiseks tarneahelas, milles tuuakse ära ohtlikuks klassifitseeritud aine kohta seaduses ettenähtud teave selle ohutuks käitlemiseks. Ohutuskaart teavitab potentsiaalsest ohust inimese tervisele ja keskkonnale ning peab võimaldama tarvitusele võtta vajalikud meetmed aine käitlejate tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks.

Ohutuskaart peab vastama REACH-määruse II lisa nõuetele.

 

Aine/segu ohutuskaart peab olema:

 • koostatud pädeva isiku poolt,
 • eesti keeles (liikmesriigi ametlikus keeles),
 • 16 jaoga,
 • konkreetse aine/segu kohta,
 • lihtsa, selge ja täpse keelekasutusega,
 • esitatud paberkandjal või elektrooniliselt tasuta,
 • esitatud hiljemalt aine/segu esimeseks tarneks,
 • esitatud ajakohastamisel või muutmisel paberkandjal või elektrooniliselt tasuta kõigile, kellele on  ainet/segu eelneva 12 kuu jooksul tarnitud,
 • esitatud, kui allkasutaja või levitaja taotleb ohutuskaardi esitamist,
 • ajakohastatud niipea, kui ilmneb riskijuhtimismeetmeid mõjutada võiv või ohtusid käsitlev uus teave või pärast autoriseerimist või selle andmisest keeldumist või pärast piirangu kehtestamist.
 

Milline teave tuleb esitada aine/segu ohutuskaardil?

Ohutuskaardile kantav teave peab võimaldama määrata keemiliste ohutegurite olemasolu töökohal ning hinnata nende kasutamisest tulenevat riski töötajate tervisele ja keskkonnale, et võtta kasutusele vastavad meetmed tervise ja keskkonna kaitseks ning ohutuse tagamiseks. Teave ainete/segude kohta tuleb esitada kõikidele aine/segu käitlejatele ning ohutuskaardiga saab anda kogu vajaliku teabe ainega/seguga seotud ohtude ja ohjamisvahendite kohta.

Ohutuskaart koosneb 16 jaost. Ohutuskaardi 16 jagu täidetakse asjakohase ja kättesaadava teabega aine/segu kohta ning kõik jagude alapunktid peavad olema täidetud:

 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
 4. JAGU: Esmaabimeetmed
 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
 12. JAGU: Ökoloogiline teave
 13. JAGU: Jäätmekäitlus
 14. JAGU: Veonõuded
 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
 16. JAGU: Muu teave

Ohutuskaardi leheküljed peab nummerdama ning igal leheküljel peab olema märge ohutuskaardi lehekülgede arvu kohta (nt 1/3, 2/3, 3/3). Ohutuskaardi koostamise ja muutmise kuupäevad (versioon, läbivaatamise kuupäev, asendatava dokumendi kuupäev jms) märgitakse esilehele.