Klassifitseerimine

Ettevõtjad peavad:

  • aine või segu klassifitseerimise eesmärgil välja selgitama kogu asjakohase kättesaadava teabe
  • hindama teabe piisavust, usaldusväärsust, teaduspõhist põhjendatust klassifitseerimiseks
  • hindama kogutud teavet CLP I lisas toodud klassifitseerimiskriteeriumide alusel
  • kui aine või segu vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele, määrama
    •   ohuklassi ja kategooria
    •   ohulaused