Tubakatooted ja alaealised (alla 18-aastased)

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 

 

Alaealistele on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis.

Alaealisel on keelatud osta, omada, hankida jne tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osi.

Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osi osta, pakkuda ega üle anda.

Alaealist on keelatud rakendada tööl, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osade käitlemisega.