Kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumine Euroopa Liidus

Kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise ehk sisuliselt Euroopa liikmesriikide vahelise reguleeritud kutsealade vaba liikumise  aluseks Euroopa Liidus  on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ. Nimetatud direktiiv kehtestab kõikidele reguleeritud kutsetele ja erialadele  koolituse miinimumnõuded ning nõutava töökogemuse. Samuti loetleb direktiiv EL liikmesriikide õppeasutused, kelle omistatud kutset ja eriala liikmesriigid tunnustavad.  Direktiiv laieneb ka Euroopa Majanduspiirkonna riikidele, aga samuti Šveitsile. Direktiiv realiseerib ühte Euroopa Liidu põhiõigust – isikute vaba liikumist.

Tervishoiu valdkonnas on reguleeritud kutseteks arstikutse ja eriarstlikud erialad, hambaarsti kutse ja erihambaarsti erialad, ämmaemanda ja õe kutse. Terminoloogiliselt nimetatakse arstikutse kandjat direktiivis üldarstiks ja õekutse kandjat üldõeks. Farmaatsia valdkonnas reguleeritakse direktiiviga proviisori kutset. 

Direktiivi  põhiprintsiip on  Euroopa Liidu liikmesriigis,  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, Šveitsis ja teatud juhtudel ka nn kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni vastastikune tunnustamine, et võimaldada reguleeritud kutse või eriala kandjale ligipääs Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ning Šveitsi tööturule. Samas tagavad direktiivi harmoneeritud nõuded kutsekvalifikatsioonidele ka patsiendi kaitse.

Reguleeritud kutsete kandjate vaba liikumise õiguse realiseerimiseks on igas liimesriigis nimetatud kutsealade lõikes pädevad asutused, kes peavad tagama nii direktiivi alusel riiki sisenevate reguleeritud kutsealade kandjate kui ka teise riiki tööle siirduda soovijate seaduslikud õigused. Samuti on pädevate asutuste kohuseks hinnata igal konkreetsel juhul, kas isikul, kes soovib riigi tööturule siseneda või teise riigi tööturule siirduda, on ikkagi olemas direktiivis nimetatud õigused. Lihtsustatult, kas ta täidab vabaks liikumiseks vajalikke nõudeid. Eestis on tervishoiu ja farmaatsia reguleeritud kutsealade pädevaks asutuseks Terviseamet.

Selleks, et siirduda teise riigi tööturule, peab tervishoiutöötaja või proviisor taotlema Terviseametilt tõendit tema koolituse ja töökogemuse vastavuse kohta direktiivis sätestatule. Aga samuti hinnangut oma reputatsioonile.

Terviseamet peab väljastatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite üle arvestust.

Lisatud tabelis on tõendid Euroopa Liiduga liitumisest alates (2004) kutsete ja erialade lõikes. Väljastatud tõendite hulk ja tegelikult teise riiki tööle siirdunud tervishoiutöötajate arv ei ole võrdne. Reaalselt läheb teise riiki tööle umbes 55-60% tõendi võtnud tervishoiutöötajatest. Tabel sisaldab ka korduvalt väljastatud tõendeid, välja arvatud samal aastal korduvaid. Näiteks arst võtab tõendi üldarstina. Residentuuri lõpetades vajab sama arst tõendit eriarstina, et saada välisriigis eriarsti tunnustuse. Samuti vajatakse korduvat tõendit  kui liigutakse hiljem ühest välisriigist teise. Aastate jooksul on mitmed tervishoiutöötajad võtnud 4-5 tõendit, aga töökoht on sellele vaatamata Eestis. Mõningatel erialadel osutatakse nn e-teenust (näiteks radioloogia). Samuti võib tervishoiutöötaja samaaegselt teises riigis töötades jätkata töötamist ka Eestis – ennekõike on see Soome siirdunud tervishoiutöötajate puhul nii. Vaatamata eelöeldule  annab tabel orienteeruva ülevaate tervishoiutöötajate liikumisest.

Tervishoiutöötajate migratsioon 2004-2015

 

Kutse, eriala2016 I kv2016 II kv2016 III kv2016 IV kvKokku
Anestesioloogia30003
Dermatovenerologia00000
Endokrinoloogia00000
Erakorraline meditsiin00000
Gastroenteroloogia10102
Hematoloogia00000
Infektsioonhaigused00000
Kardioloogia00000
Kardiovaskulaarkirurgia00000
Laborimeditsiin00000
Lastekirurgia00000
Nefroloogia00000
Neurokirurgia00000
Neuroloogia00000
Oftalmoloogia00202
Onkoloogia00000
Ortopeedia10001
Otorinolarüngoloogia00000
Patoloogia00000
Pediaatria00011
Peremeditsiin11013
Plastika-rekonstruktiivkirurgia00000
Psühhiaatria02002
Pulmonoloogia00000
Radioloogia10034
Reumatoloogia00000
Sisehaigused10001
Sünnitusabi ja günekoloogia00000
Taastusravi ja füsiaatria00000
Torakaalkirurgia00000
Töötervishoid00000
Uroloogia10001
Üldkirurgia00000
Üldmeditsiin12238
Arste kokku1055828
Hambaravi10607
Ortodontia00000
Restauratiivne hambaravi00000
Ämmaemandus11002
Üldõendus1853329
Kokku3011141166

Tabeli andmed uuendatud 10. jaanuar 2017.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 10 jaanuar 2017 13:49