Nõuded ja piirangud

Teavituskohustus

Kui teil juba on tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba, siis tegevusloa omajana lasub teil teavitamiskohustus. See tähendab, et peate Terviseametile teada andma kui:

  • Muutub tervishoiutöötajate koosseis (töötaja lahkub või võtate tööle uue spetsialisti);

Info peate Terviseametile edastama viivitamata. Võite seda teha läbi iseteeninduse (Eesti Teabevärava kaudu) või saata info spetsialisti nime, tervishoiutöötaja koodi ja muutuse sisu ja toimumise kuupäevaga aadressile margit.toop|ä|terviseamet.ee.

  • Esinevad suured tehnilised rikked või muud olulised muudatused tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikus aparatuuris kui nimetatud rikete ja muudatuste tulemusena on teil kui tegevusloa omajal võimatu osutada tegevusloas märgitud tervishoiuteenuseid.

Sel juhul peate Terviseametit teavitama 10 päeva jooksul alates rikete tekkimise või muudatuste toimumise hetkest.

Enne tegevusloa taotlema asumist palume arvestada järgmiste nõuete ja piirangutega.

1. nimistu alusel üldarstiabi teenuse osutaja

a) Perearstid võivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu;

b) Üldarstiabi osutav äriühing võib ühineda ainult teise üldarstiabi osutava äriühinguga;

c) Üldarstiabi osutav äriühing ei või olla osanikuks või aktsionäriks eriarstiabi osutavas äriühingus;

d) Üldarstiabi osutaval äriühingul ei või olla muud tegevusala peale üldarstiabi, iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste, iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste, füsioteraapiateenuse ja sotsiaalteenuste osutamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö ning kinnisasja kasutusse andmise;

e) Füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse kantud perearst võib äriregistrisse kantud ärinime all osutada ainult üldarstiabi, iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuseid, iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuseid, füsioteraapiateenust ja sotsiaalteenuseid, tegeleda tervishoiualase õppe- ja teadustööga ning kinnisasja kasutusse andmisega;

f) Üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär võib olla selle äriühingu kaudu tervishoiuteenuseid osutav perearst või kohalik omavalitsusüksus, mille haldusterritooriumil asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevuskoht.

 

2. kiirabiteenuse osutaja

a) Kiirabibrigaadi pidaja võib olla sellekohase tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust teenuseosutaja, sihtasutus, riigi või kohaliku omavalitsuse asutus;

b) Kiirabibrigaadi pidaval juriidilisel isikul ei või olla teist tegevusala peale kiirabi osutamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö, tervishoiuteenuse osutamisega seotud patsientide veo operatiivvalve välise auto või kiirabibrigaadiga;

c) Kiirabibrigaadi pidav füüsilisest isikust teenuseosutaja võib äriregistrisse kantud ärinime all osutada ainult kiirabi. Eelnimetatud tegevusala piirang ei laiene kiirabibrigaadi pidavatele eriarstiabi osutajatele.

 

3. eriarstiabiteenuse osutaja

a) Haiglavälist eriarstiabi võib osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, füüsilisest isikust teenuseosutaja või sihtasutus;

b) Haigla on ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks moodustatud majandusüksus;

c) Haiglat võib pidada sellekohase tegevusloaga aktsiaselts või sihtasutus;

d) Haiglat pidaval aktsiaseltsil ja sihtasutusel ei või olla muud tegevusala peale eriarstiabi, kiirabi, iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste, iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste ja sotsiaalteenuste osutamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö, haiglaapteegi pidamise, täisvere ja verekomponentide tootmise, rakkude, kudede ja elundite hankimise ja käitlemise ning kinnisasja kasutusse andmise;

 

4. iseseisva õendusabiteenuse osutaja

a) Iseseisvalt võib õendusabi osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust teenuseosutaja (koduõendus, koolitervishoid, õe vastuvõtuteenus);

b) Õendushaiglat võib pidada sellekohase tegevusloaga aktsiaselts või sihtasutus;

c) Õendushaiglat pidaval aktsiaseltsil ja sihtasutusel, ei või olla muud tegevusala peale iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste, ambulatoorse eriarstiabi, füsioteraapiateenuse ja sotsiaalteenuste osutamise, haiglaapteegi pidamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö ning kinnisasja kasutusse andmise.

 

5. ämmaemandusabiteenuse osutaja

a) Iseseisvalt võib ämmaemandusabi ja kodusünnitusabi osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja;

b) Iseseisvalt võib ämmaemandusabi osutada vaid ambulatoorselt;

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 19 aprill 2018 16:00