Üldarstiabi tegevusluba

Tegevusloa taotlemine
Tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba on vaja taotleda eriarstiabi, kiirabi, perearsti nimistu alusel üldarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi teenuse osutamiseks. Tegevusluba peab olemas olema enne teenuse osutamise algust. Tervishoiuteenust võib osutada ehitises või ruumides, millele on antud sellekohane kasutusluba. Kasutusloa olemasolu saab kontrollida Ehitisregistris. Juhendi tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks/muutmiseks leiate siit.

Nõuded taotlejale perenimistu alusel üldarstiabi osutamiseks:

 • Perearstid võivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu.

 • Täisühingu või usaldusühinguna tegutseva äriühingu ühinguleping sõlmitakse kirjalikult ja lisatakse ühingu äriregistrisse kandmise avaldusele.

 • Üldarstiabi osutav äriühing võib ühineda ainult teise üldarstiabi osutava äriühinguga.

 • Üldarstiabi osutav äriühing ei või olla osanikuks või aktsionäriks eriarstiabi osutavas äriühingus.

 • Üldarstiabi osutaval äriühingul ei või olla teist tegevusala peale üldarstiabi, iseseisvalt osutatava õendusabi, iseseisvalt osutatava ämmaemandusabi, sotsiaalteenuste osutamise ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö.

 • Füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse kantud perearst võib äriregistrisse kantud ärinime all osutada ainult üldarstiabi, iseseisvalt osutatavaid õendusabi teenuseid, iseseisvalt osutatavaid ämmaemandusabi teenuseid, sotsiaalteenuseid ning tegeleda tervishoiualase õppe- ja teadustööga.

 • Üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär võib olla selle äriühingu kaudu tervishoiuteenuseid osutav perearst või kohalik omavalitsusüksus, mille haldusterritooriumil asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevuskoht.

Üldarstiabi tegevusloa saamiseks tuleb Terviseametile esitada taotlus ja lisadokumendid.
Üldarstiabi tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seadus § 19 sätestatud andmetele järgmised andmed:

 • Ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekt, milles on andmed ruumide (sh ruumide asendiplaanid), sisseseade ja aparatuuri kohta. Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile leiate siit. Ruumide meditsiinitehnoloogia osa projekti esitamiseks võite kasutada Terviseameti vorme üldarstiabi tegevusloa taotlemiseks ja vormide täitmise juhendit (lisaks tuleb esitada ruumide asendiplaanid).

 • Andmed andmekaitse järelevalve asutuses delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohta ( https://www.aki.ee/).

 • Andmed tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta (http://www.e-tervis.ee/index.php/et/).

 • Soovitavalt loetelu tervishoiutöötajatest, kes asuvad tööle tegevusluba taotleva tervishoiuteenuse osutaja juurde (iga nimistu kohta eraldi) (ei ole kohustuslik dokument).

Taotluse ja lisadokumendid saate esitada:

 • Terviseameti e-teenuse „Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemine“ kaudu riigiportaalis (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);

 • notari kaudu;

 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: kesk|ä|terviseamet.ee

 • posti teel Terviseametile (Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond) aadressil Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn.


Riigilõivu tasumine
Enne taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu (riigilõivuseadus § 287, 288). Riigilõiv perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta.

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile järgmistel kontonumbritel:
SEB pank – a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank – a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank – a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Nordea pank – a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Viitenumber 2900082333
Selgitusse märkida asutuse nimi, mille eest riigilõiv tasutakse.

Taotluse menetlemine
Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Lisainfot annab Terviseameti tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna peaspetsialist Aivi Sagur e-posti aivi.sagur|ä|terviseamet.ee või telefoni teel 650 9865.

Kehtiva tegevusloa tingimuste muutmine

Kui soovite tegevusloa tingimusi muuta tuleb teil esitada tegevusloa muutmise taotlus.
Taotluse ja lisadokumendid saate esitada:

 • Terviseameti e-teenuse „Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemine“ kaudu riigiportaalis (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • notari kaudu;
 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: kesk|ä|terviseamet.ee
 • posti teel Terviseametile (Tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakond) aadressil Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn.

Käesoleval ajal tegevusluba omavatel üldarstiabi osutavatel äriühingutel tuleb tegevusluba muuta järgnevatel juhtudel:

 • muutub üldarstiabi osutamise asukoha aadress (nt soovitakse kasutusele võtta uus tegevuskoht või loobuda tegevuskohast);
 • soovitakse suurendada tegevuskohas (tegevusloas märgitud aadressil) olevate ruumide arvu sh nimistute arvu;
 • muutub väljaantud tegevusloa adressaat ehk tegevusloa omaja (füüsilisest isikust teenuseosutaja surma ning juriidilisest isikust teenuseosutajate likvideerimise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise korral);
 • muutub äriühingu nimi ja/või registrikood.

Kui muutub ainult äriühingu nimi (äriregistri kood jääb samaks), mille alt osutatakse üldarstiabi, siis tuleb sellest teavitada Terviseameti registrite ja tegevuslubade bürood, kes teevad äriühingu nime muudatuse andmebaasis. Riigilõivu sellisel juhul tasuda ei ole vaja.

Kui soovitakse suurendada tegevuskohaga (väljastatud tegevusloas märgitud aadressiga) seotud nimistute arvu (nt asutusse tuleb uus nimistuga perearst), siis üldarstiabi osutav asutus peab taotlema tegevusloa muutmist seoses nimistu lisandumisega ning taotluses ära näitama, millistes ruumides hakkab tööle uus perearst. Riigilõivu sellisel juhul tasuda ei ole vaja.

Juhendi tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks/muutmiseks leiate siit.
  
Taotleja võib tegevusloa taotluses jätta esitamata andmed, mis sisalduvad varem tema poolt samaks tegevuseks esitatud tegevusloa taotluses, kui ta kinnitab varem esitatud andmete õigsust.
 
Riigilõiv on nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta.
 
Lisainfot annab Terviseameti tervishoiutöötajate ja tegevuslubade registrite osakonna peaspetsialist Aivi Sagur e-posti aivi.sagur|ä|terviseamet.ee või telefoni teel 650 9865.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 19 juuli 2017 13:03