Nimistuga perearstina töötamine

Terviseameti vabanenud ja uuele nimistule korraldatavad konkursid avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes Postimees ning on kättesaadavad Terviseameti koduleheküljel. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Perearstile esitatav põhinõue on perearsti kvalifikatsiooni omamine.
 • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene, inglise ja soome kõnekeele (olenevalt piirkonnast) oskus.
 • Kasuks tuleb eelnev töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täiendkoolitused.

Kandidaadil tuleb Terviseametile esitada CV ja avaldus, milles märgitakse ära:

 • konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
 • perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
 • perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).

 Konkursi korra tutvustus:

 • Konkursile kandideerimise aeg on 1 kuu alates konkursi väljakuulutamisest.
 • Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.
 • Konkursikomisjoni kuuluvad Terviseameti ametnikud ning Eesti Perearstide Seltsi, perearsti teeninduspiirkonna järgse kohaliku omavalitsuse ja Eesti Haigekassa volitatud esindajad.
 • Kokku kutsutud komisjon kehtestab kandidaatide hindamise kriteeriumid.
 • Vestlusvooru lubatud kandidaate teavitatakse vestlusvooru toimumise ajast ja kohast vähemalt viis tööpäeva ette.
 • Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja kandidaatide hindamise kriteeriume.
 • Perearsti tööks sobivaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi ning esitab Terviseametile hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval valitud kandidaadi.
 • Terviseamet kinnitab valitud kandidaadi perearstiks.

Lisainfot konkursside kohta saate esmatasandi tervishoiu osakonna peaspetsialistilt Marilin Sternhofilt tel 650 9863 või e-posti teel marilin.sternhof|ä|terviseamet.ee.

Konkursi tingimused on täpsemalt sätestatud sotsiaalministri 29.11.2001. a määruses nr 112 „Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks“.

Leia siit hetkel aktiivsed konkursid.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 5 aprill 2016 09:29