Iseteenindus

Iseteeninduse kirjeldus ja kasutamise juhend

Alates 3. märtsist 2017 peab üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja edastama Terviseametile nimistuga seotud andmed Eesti teabevärava eesti.ee kaudu. Seejärel kuvatakse perearstide nimistute andmed Terviseameti veebil tervishoiutöötajate registris.

Iseteeninduse kasutamise juhend asub siin

Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja esitab Eesti teabeväravaPerearstinimistute töötajate ja kontaktinfo haldaminekaudu järgmised andmed: 

 • perearstiga koos töötava tervishoiutöötaja nimi;
 •  perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad ja kontaktandmed;
 •  tegevuskoha lahtiolekuajad (arendamisel) ja kontaktandmed;
 •  tegevuskoha veebilehe olemasolul selle aadress.

Teenuse asukoht:  www.eesti.ee → E-teenused → Ettevõtjale → Töökeskkond ja personal → Perearstinimistute töötajate ja kontaktinfo haldamine.

Kasutusõigus: automaatne teenuse kasutusõigus on äriregistris oleva üldarstiabi osutava äriühingu juhatuse liikmel.
Riigiportaalis saab juhatuse liige anda kasutusõiguse ka teistele töötajatele. Kuidas, vaadake juhendist või videost.
Kui riigiportaalis tekib teenuse kasutamise õigustega probleeme, võtke palun ühendust riigiportaali kasutajatoega e-posti aadressil help|ä|ria.ee.

Kontaktisik: Terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna analüütik Maria Filina-Kossatšova, tel 6509 862, e-post: maria.filina-kossatsova|ä|terviseamet.ee

NB!
Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja esitab Terviseametile digitaalselt allkirjastatud teate, sealhulgas muudatuse jõustumise kuupäeva järgneval juhul, kui:

 • üldarstiabi äriühingu kaudu hakkab üldarstiabi osutama uus nimistuga perearst;
 • muutub tegevuskoha aadress (lisaks tuleb taotleda uus tegevusluba);
 • muutub füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ärinimi, mille kaudu perearst üldarstiabi osutab;
 • üldarstiabi osutaja juurde asub tööle tervishoiutöötajaks õppiv tudeng.

Muudatuste korral edastatakse andmed viivitamata Terviseametile e-posti aadressil: kesk|ä|terviseamet.ee.

Täiendavad selgitused Perearstide iseteeninduse kohta

1.    Töötaja roll nimistu vaates

Perearst – perearsti eriala omandanud eriarst, kes tegutseb perearsti nimistu alusel. Perearsti rolli saab valida ainult Terviseamet.

Pereõde – koos perearstiga töötav õde või ämmaemand, kes osutab tervishoiuteenust perearsti nimistusse kuuluvatele isikutele. Pereõe rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet.

Nimistu juures töötav arst – arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes osutab koos perearstiga nimistusse kantud isikutele üldarstiabi. Nimistu juures töötava arsti rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet.

Ajutine asendaja – Terviseameti otsusega vabanenud nimistule määratud vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes täidab ajutiselt perearsti kohustusi. Ajutise asendaja rolli saab valida ainult Terviseamet.

Võimalik asendaja – perearsti potentsiaalne asendusarst. Võimaliku asendaja tööle asumisel tuleb asendus aktiveerida määrates asendusperioodi. Võimaliku asendaja rolli saab valida ainult iseteeninduse kasutaja.

Asendusarst – vähemalt arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja, kes asendab perearsti viimase töölt ajutise eemalviibimise ajal. Asendusarsti rolli saab valida iseteeninduse kasutaja ja Terviseamet.

2.    Üldarstiabi osutaja juures asub tööle uus nimistuga perearst

Üldarstiabi osutamise tegevusloa omaja teavitab Terviseametit digitaalselt allkirjastatud teatega viivitamata alates muudatustest teada saamisest, märkides sealhulgas perearsti nime ja tegevuskoha, äriühingu nime, mille kaudu hakkab perearst üldarstiabi osutama, ning muudatuse jõustumise kuupäeva. Seejärel annab Terviseamet üldarstiabi tegevusloa omajale edasised juhised Perearstide iseteeninduse kasutamiseks. Digitaalselt allkirjastatud teavituse palume saata aadressile kesk|ä|terviseamet.ee.

3.    Üldarstiabi osutaja juurest lahkub tervishoiutöötaja (v.a nimistuga perearst)

Kui tervishoiutöötajaga lõpetatakse töösuhe (tervishoiutöötaja lahkub asutusest), siis tuleb teostada järgnevad toimingud:

1) Lõpetage seos tervishoiutöötaja ja nimistu vahel.

Selleks kasutage Perearstide iseteenindust, minge nimistu üldvaatesse töötajate tabeli juurde, valige töötaja ja vajutage nupp "Muuda". Seejärel lisage töötaja töösuhte lõpukuupäev (nupuga "Muuda" tehakse salvestus).

2) Lõpetage seos tervishoiutöötaja ja asutuse vahel.

Selleks palume kasutada eesti.ee e-teenust Tervishoiuteenuste tegevusload ja ettekirjutused.

Juhul kui töösuhte lõpetamiseks kasutatakse ainult Perearstide iseteenindust, siis kaob seos töötaja ja nimistu vahel, kuid töötaja jääb asutuse töötajate hulka, kuna seos töötaja ja asutuse vahel jääb lõpetamata. Asutuse töötajaid saab vaadata Terviseameti veebilehel asutuse tegevusloa alt.
Terviseamet püüab edaspidi leida tehnilise lahenduse, et oleks võimalik teha kõik vajalikud muudatused ühes kontaktpunktis.

4.    Asendusarsti lisamine

Kui nimistu perearst on ajutiselt töölt eemal, siis tuleb lisada nimistu töötajate hulka asendusarst. Kõigepealt lisage võimalik asendaja, seejärel aktiveerige võimalik asendaja vajaminevaks perioodiks (vt iseteeninduse kasutamise juhend). Kui võimalik asendaja on juba üks kord lisatud, siis edaspidi, kui sama asendaja asub uuesti tööle, piisab ainult asenduse aktiveerimisest.

5.    Nimistuga töötab mitu asendusarsti

Iseteeninduse praegune ülesehitus võimaldab lisada üheks ja samaks perioodiks ainult ühe võimaliku asendaja ja selle tulemusena ainult ühe asendusarsti. Arvestame seda kitsaskohta teenuse arendamisel. Kui tekib olukord, et perearsti asendab ühel ja samal ajal mitu asendusarsti, siis teatage palun sellest e-postil kaja-liis.pall|ä|terviseamet.ee ja vajalikud muudatused teeb Terviseamet.

6.    Tegevuskoha lahtiolekuaegade sisestamine

Hetkel ei ole võimalik Perearstide iseteeninduskeskkonnas lisada tegevuskoha lahtiolekuaegu. Vastav iseteeninduse osa on praegu arendamisel ning selle valmimisel informeerime Teid koheselt.

Andmete kuvamine Terviseameti veebilehel

Terviseamet avaldab oma veebilehel järgmised perearsti nimistu andmed:

 • perearsti ja temaga koos töötava tervishoiutöötaja nimi;
 • perearsti teeninduspiirkond ja tegevuskoht;
 • perearsti ja pereõe iseseisva vastuvõtu ajad ja kontaktandmed;
 • tegevuskoha lahtiolekuajad (arendamisel) ja kontaktandmed;
 • tegevuskoha veebilehe olemasolul selle aadress;
 • nimistu piirsuurus;
 • andmed perearsti asendamise kohta;
 • selle füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu ärinimi, mille kaudu perearst üldarstiabi osutab.
 
Viimati uuendatud:  laupäev, 6 mai 2017 01:05