Asendussüsteem 2017

Terviseamet korraldab 2018. aastal perearstide ja pereõdede asendussüsteemi, mille eesmärgiks on tagada üldarstiabi kättesaadavus kui perearstita nimistule pole konkursi korras perearsti leitud (Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 81 lõigetes 2 ja 3 reguleerimata juhtudel või ettenägematu ja vältimatu vajaduse ilmnemisel). Asendussüsteemi  toimumisperiood on  01.01.2018  kuni 31.12.2018.

Kasutatavad mõisted:
• Asendusteenus - tervishoiutöötajast arsti või õe poolt nimistuga perearsti, perearstita nimistu või pereõe asendamine tööülesannete täitmisel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 57 lõike 3 alusel;
• Asendusteenuse pakkuja - tervishoiutöötajast arst või õde, kes on Asendusteenuse korraldaja esitanud Asendusteenuse avalduse ja on valmis pakkuma Asendusteenuse saajale Asendusteenust;
• Asendusteenuse saaja - üldarstiabi osutav äriühing või FIE, kes on Asendusteenuse korraldaja esitanud avalduse Asendusteenuse saamiseks;
• Asendusteenuse periood – Asendusteenuse avalduses ja Lepingus fikseeritud periood, millal Asendusteenuse pakkuja osutab Asendusteenust Asendusteenuse saaja tegevuskohas. Asendusteenuse periood fikseeritakse Lepingus kuupäeva täpsusega. Juhul kui Asendusteenust ei osutata kõigil tööpäevadel kuus, tuleb Lepingus fikseerida, millistel tööpäevadel Asendusteenus toimub;

• Asendusteenuse tasu - Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse osutamise eest makstav tasu. Asendusteenuse tasu maksmisel arvestatakse Asendusteenuse pakkuja elukoha kaugust Asendusteenuse saaja tegevuskohast. Asendusteenuse tasu hakatakse arvestama alates kuupäevast ning lõpetatakse kuupäevaga, mis on fikseeritud Asendusteenuse avalduses ja Lepingus. Asendusteenuse tasu arvestatakse Asendusteenuse perioodil proportsionaalselt suhestatuna tööpäevade arvuga vastavas kuus.
• Asendussüsteemi korraldaja - Terviseamet.


Asendussüsteemis osalemise tingimused:
• Terviseamet korraldab vajaduse korral perearstita nimistu ajutise asendamise kui perearsti konkursi korras pole olnud võimalik perearsti nimistule perearsti leida;
• Terviseamet võib sõlmida lepingu Asenduse pakkujaga, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris arsti või õena ning on pädev osutama üldarstiabi teenuseid, mis on loetletud sotsiaalministri 06.01.2010 määruses nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“;
• Asenduse saaja võib esitada Terviseametile taotluse pereõe asendamiseks juhul kui nimistule on Terviseameti otsusega määratud ajutine asendaja ning Asenduse saajal pole võimalik pereõde leida ning pereõe puudumine takistab täitmast sotsiaalministri 06.01.2010 nr 2 määrust „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“;
• Lepingu sõlmimise maksimaalne pikkus lühiajalise asendajaga on ühe asenduse pakkuja kohta korraga kuni 3 kuud, pikaajalise asenduse pakkujaga kuni 6 kuud;
• Piirsuurusest väiksemad nimistud (alla 1200 isikut) asendussüsteemis üldjuhul osaleda ei saa – välja arvatud juhul kui nimistu liitmine pole võimalik ja see halvendab olulisel määral üldarstiabi kättesaadavust;
• Asendustasu maksmisel arvestatakse asenduse pakkuja elukohta asenduse saaja tegevuskohast;

• Asendussüsteemis osalemiseks on asenduse saajal ja asenduse pakkujal vajalik esitada allkirjastatud avaldus. Terviseamet sõlmib kolmepoolsed asenduslepingud asenduse saaja ja asenduse pakkujaga;
• Asenduse saajal tuleb asenduse pakkujale võimaldada koduvisiitide teostamiseks tasuta transpordivahendi kasutus või hüvitada selle osutamisel tekkinud transpordikulud. Asenduse saaja peab tegema asenduse pakkujaga tegema koos vähemalt ühe ühise tööpäeva, mille jooksul tutvustatakse perearstikeskuse töörutiini.
• Asenduse pakkuja ei saa olla nimistut omav perearst või nimistuga perearsti juures täiskoormusega töötav pereõde;
• Lapsehooldus puhkuse asendus - Terviseamet korraldab vajaduse korral perearsti nimistu alusel tegutsevate perearstide ajutist asendamist, sealhulgas tagab TTKS § 81 lõigetes 2 ja 3 reguleerimata juhtudel või ettenägematu ja vältimatu vajaduse ilmnemisel perearsti ajutise asendaja leidmise;
• Puhkuseasendusi asendussüsteemi kaudu saada pole võimalik, kuna vajalik on katta ajutiste asendustega asendussüsteemi kaudu piirkondi, kuhu pole võimalik perearsti ega perearsti asendajat teiste vahenditega leida.

1.1 Asendustasu maksmine

Maksta Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse perioodil Asendusteenuse brutotasu vastavalt Asendusteenuse pakkuja elukoha kaugusest Asendusteenuse saaja tegevuskohast järgnevalt:
• Asendusteenuse tasu arstile (kuni 20 km) 592.94 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu arstile (21-40 km) 784.41 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu arstile (41-60 km) 975.88 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu arstile (61 km ja rohkem) 1167.35 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu õele (kuni 20 km) 498.44 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu õele (21-40 km) 689.91 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu õele (41-60 km) 881.38 eurot kuus;
• Asendusteenuse tasu õele (61 km ja rohkem) 1 072.85 eurot kuus;
Asenduse saaja kohustub asenduse pakkujale maksma minimaalse töötasuna 10.90 eurot tunnis. Kokkuleppel võib tunnitasu olla ka suurem, kuid see peab olema kirjalikult fikseeritud;

Asendusteenuse lepingu näidis

Asendusteenuse pakkuja avalduse näidis

Asendusteenuse saaja avalduse näidis

 
Viimati uuendatud:  reede, 19 jaanuar 2018 15:17