Perearsti vahetamine ja valimine

Avalduse perearsti nimistusse registreerumiseks leiab siit. Avaldus on esitamiseks uuele/valitud perearstile.

Perearsti nimistusse registreerumine
Igal Eesti kodanikul ja elamisloa alusel Eestis viibival välismaalasel on õigus registreeruda perearsti nimistusse ja vahetada perearsti avalduse alusel, mille esitab isik perearstile. Perearsti vahetamisel arvestatakse isiku üleminekut uue perearsti nimistusse järgmise kalendrikuu esimesest päevast, kuid üldarstiabi teenust osutab perearst patsiendi nimistusse avalduse esitamise päevast alates.
Igal perearstil on üks nimistu ja perearsti nimistu piirsuurusteks on 1200-2000 isikut või 2001-2400 isikut (viimasel juhul peab perearstiga koos töötama veel üks arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja). Samuti on igal perearstil oma kindel teeninduspiirkond, milleks on enamasti kohaliku omavalitsuse üksus või üksused (nt. Pärnu või Tartu linn, Värska vald või Toila vald). Tallinna linn on jagatud teeninduspiirkondadeks tänavate kaupa ja selle tõttu on perearsti vahetamine keerulisem, kuna enamasti on igal teeninduspiirkonnal üks perearst. Terviseamet on avanud ja avab käesoleval aastal Tallinnas nimistuid linnaosapõhise teeninduspiirkonnaga, et patsientidel oleks võimalik vahetada ja valida perearsti ning samuti leevendada perearstide töökoormust. Info perearstinimistute ja perearstide teeninduspiirkondade kohta saab Terviseameti veebiregistritest „Perearstinimistud“.

Kuidas perearsti juurde registreeruda?

 1. Esitage perearstile nimistusse registreerumise avaldus kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga posti või e-posti teel. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus;

 2. Perearst registreerib teid nimistusse teie enda, lapse puhul lapsevanema või eestkostja avalduse alusel.
 3. Eestis sündinud vastsündinu registreeritakse sünni järel automaatselt ema perearsti nimistusse ning lapsevanemad ei pea lapsele perearsti saamiseks eraldi avaldust esitama. Juhul kui lapsevanemad soovivad lapse perearsti vahetada, tuleb esitada perearstile avaldus.
 4. Perearst teavitab Teid kirjalikult nimistusse registreerumisest või registreerumisest keeldumisest seitsme tööpäeva jooksul registreerimisavalduse esitamisest arvates ning keeldumisel märgib ära ka keeldumise põhjuse;
 5. Perearst võib keelduda Teie võtmisest oma nimistusse juhul, kui tema nimistu on ületanud talle määratud piirsuuruse (2000 isikut või 2400 isikut) või kui Teie rahvastikuregistri elukoha aadress ei ole selle perearsti teeninduspiirkonnas;
 6. Perearst võib registreerida Teid  nimistusse sõltumata nimistu piirsuurusest ja nimistusse kantud isikute arvust, kui Teie:
  1) avalduses märgitud Eesti rahvastikuregistri elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas või
  2) perekonnaliige on registreeritud nimistusse. Pereliikme nimistusse registreerumisest on võimalik keelduda juhul, kui perearsti nimistu piirsuurus on täitunud ja pereliikme rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress ei asu perearsti teeninduspiirkonnas. Rahvastikuregistri andmeid on võimalik kontrollida aadressil www.eesti.ee .
 7. Kui samas teeninduspiirkonnas on mitu perearsti ja perearsti nimistu piirsuurus on täitunud, võib perearst Teil soovitada registreeruda sama teeninduspiirkonna perearsti juurde, kelle nimistu piirsuurus ei ole veel täitunud;
 8. Perearsti vahetamisel kuulute uue perearsti nimistusse alates järgmise kalendrikuu esimesest päevast, kuid üldarstiabi osutab perearst Teile alates nimistusse avalduse esitamise päevast;
 9. Uue perearsti nimistusse arvamisel on Teil vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist.  Tervisekaart väljastatakse võimaluse korral isiku soovitud viisil kas elektrooniliselt või paberkandjal. Perearstil on õigus küsida tervisekaardi koopia väljastamise eest tasu alates 21. leheküljest (0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest). Perearst on kohustatud patsiendile väljastama nõutavad isikuandmed (koopia või väljavõte tervisekaardist) või põhjendama andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

E-teenusega „Ravikindlustuse ja perearsti info“ saab kontrollida oma perearsti andmeid ning ravikindlustatust Eesti Haigekassas.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda terviseameti esmatasandi tervishoiu osakonna poole telefonil 650 9843 või e-posti aadressil margit.toop|ä|terviseamet.ee

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 2 jaanuar 2018 10:53