Abiks patsiendile

Kui sa ei ole rahul tervishoiuteenuse osutamisega

Enne terviseametile helistamist või avalduse kirjutamist tee endale selgeks, millele soovid vastust.

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegelevad:

  1. Tervishoiuteenuse osutaja (raviasutus jms) oma asutusesiseselt, kes soovib patsientidele osutada parima kvaliteediga arstiabi;

  2. Eesti Haigekassa, kes kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist  (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega);

  3. Terviseameti järelevalve osakond, kes  kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele;

  4. Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, kes  annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Kaebuse või avalduse esitamine, juhul kui te ei ole rahul tervishoiuteenuse osutamisega 

Kirjalik avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning peab sisaldama:

  • patsiendi kontaktandmeid (nimi ja telefoninumber, e-posti või postiaadress);
  • kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmeid (raviasutuse nimetus, arsti vm tervishoiutöötaja nimi);
  • vabas vormis ja allkirjastatud  nõusolekut (luba) kasutada patsiendi terviseandmeid, mis on avalduse asjaolude selgitamiseks vajalikud.

Anonüümseid avaldusi ei menetleta. 

Avaldusi saab saata postiaadressil: Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk|ä|terviseamet.ee  

Elektronpostiaadressile saadetud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

 

Loe täpsemalt tervishoiuteenuse osutamise üle järelevalve tegemise põhimõtete kohta Terviseametis.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 19 juuli 2017 12:53