Müra

TKI mõõtetegevuse akrediteerimine

  • Vastavalt Mõõteseadusele on mõõtetulemuste jälgitavus tõendatud, kui mõõtmised on teinud pädev mõõtja, kes kasutab kalibreeritud või taadeldud mõõtevahendeid või sertifitseeritud etalonaineid, järgides asjakohast mõõtemetoodikat. Mõõtetulemuste jälgitavus peab olema tõendatud ka riikliku järelevalve käigus, kui järelevalve tulemuste alusel tehakse ettekirjutus, määratakse rahatrahv, alustatakse väärteomenetlust või piiratakse eriõigust. Mõõtja pädevust hinnatakse ja tõendatakse akrediteerimise või erialase pädevuse hindamise ja tõendamise teel. Mõõtja erialast pädevust hindab ja tõendab Eesti Akrediteerimiskeskus.
  • 12. aprillil 2007. aastal sai Tervisekaitseinspektsioon tunnistuse erialase kompetentsuse kinnitamise kohta. Tervisekaitseinspektsioon on hinnatud erialaselt pädevaks vastavalt Majandusministri 21. aprilli 2004. a. määruse nr 110 nõuetele immuunpreparaatide säilitamistemperatuuri, toidu ja toitu ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmise, valgustatuse ja mikrokliima parameetrite mõõtmise alal. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel on Terviseamet Tervisekaitseinspektsiooni õigusjärglane.

Mürakaebuse esitamiseks:
Kui inimesel on kaebus konkreetse müraallika poolt tekitatud müra kohta, siis tuleb mürakaebuste lahendamiseks esitada Terviseametile avaldus, mis sisaldab:

  • Saatja eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-mail); 
  • Lühidalt probleemi sisu;
  • Müra(vibratsiooni) allikas (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni) allika aadress, asukoht (võimalusel);
  • Müra (vibratsiooni)allika töögraafik (võimalusel).

Kohalik järelevalve ametnik uurib olukorda kohapeal, vajadusel tellib laborist vajalikud mõõtmised ning mürataseme ületamise korral esitab ettekirjutuse müraallika valdajale. Ettekirjutuse mittetäitmisel algatab kohalik tervisekaitsetalitus müraallika valdaja vastu väärteomenetlust  Rahvatervise seaduse § 18¹ alusel.

Tallinna starteegiline mürakaart 2008. a

PDF Järelevalve teostamine välisõhus leviva müra üle
PDF Müra strateegiline kaardistamine

PDF Kokkuvõte Maanteeameti strateegilisest mürakaardist
Strateegilise mürakaardi PDF kooskõlastus
vt mürakaardid:
PDF kaart 1 T1 Tallinn-Narva, lõik Tallinn- Nehatu 10,3-11,2 km
PDF kaart 2 T1 Tallinn-Narva, lõik Nehatu T-11110 – Maardu 11,2-16,0 km
PDF kaart 3 T1 Tallinn-Narva, lõik Tallinn- Nehatu 10,3-11,2 km
PDF kaart 4 T1 Tallinn-Narva lõik Nehatu T-11110 – Maardu 11,2-16,0 km
PDF kaart 5 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Tallinna piir–Laagri T 11340 13,0-13,6 km
PDF kaart 6 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik  Laagri T-11340 – Peoleo 13,6-15,4 km
PDF kaart 7 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Peoleo – Kanama 15,4-18,3 km
PDF kaart 8 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõik Tallinna piir–Laagri T 11340 13,0-13,6 km
PDF kaart 9 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla, lõik Laagri T-11340 – Peoleo 13,6-15,4 km
PDF kaart 10 T4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõik Peoleo – Kanama 15,4-18,3 km

PDF Kokkuvõte Tallinna Vanasadama mürakaardist
vt mürakaardid:
PDF kaart 1 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
PDF kaart 2 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Lden;
PDF kaart 3 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta – müraindikaator Lden;
PDF kaart 4 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega – müraindikaator Lden;
PDF kaart 5 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
PDF kaart 6 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda päevasel ajavahemikul (07-23) – müraindikaator Ld;
PDF kaart 7 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga neli matkelaeva – müraindikaator Ld;
PDF kaart 8 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
PDF kaart 9 kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda öisel ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln;
PDF kaart 10 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a suvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ln;
PDF kaart 11 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel päevasel ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
PDF kaart 12 kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a talvise ajagraafiku alusel öisel ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld;
PDF kaart 13 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist päevasel ajavahemikul (07-23) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ld;
PDF kaart 14 kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist öisel ajavahemikul (23-07) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga kuus matkelaeva – müraindikaator Ln.

29. juunil 2005. aastal esitas Tervisekaitseinspektsioon keskkonnaministrile, edastamiseks Euroopa Komisjonile, andmed kõikide asjakohaste tasandite, asutuste ja organite kohta, kes peavad  Välisõhu kaitse seaduse § 134 ja käesoleva määruse § 8 lõike 1 kohaselt koostama strateegilise mürakaardi ja tegevuskava ning esitama need Terviseametile.
Vaata: PDF Andmed raporti esitamiseks Euroopa Komisjonile

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 13 november 2012 11:22