Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade 2005. a versiooni (IHR 2005) rakendamisest

Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade uus versioon (International Health Regulations 2005, lühidalt IHR 2005) on kinnitatud 23. mai 2005. a  58. Maailma Tervise Assamblee (WHA 58.3) poolt  ning jõustunud  15. juunil 2007. a.  Eeskirjade uus versioon ja materjalid IHR 2005 rakendamise kohta  on avaldatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koduküljel. 

Rahvusvahelised Tervise-eeskirjade vana versioon koostati 1969. a ja muudeti 1973. a koolera osas ning 1981. a seoses rõugete likvideerimise ning rõugetevastase vaktsineerimise lõpetamisega maailmas. Eeskirjade vana versioon  puudutas ainult kolme nakkushaigust: katku, koolerat ja kollapalavikku. Seoses epidemioloogilise olukorra muutumisega ja uute haiguste ilmumisega ei vastanud vanad Eeskirjad tänapäevastele  nõudmistele. Eeskirjade uus versioon käsitleb kõiki päritolust sõltumatut rahvatervise aspektist olulisi tervise ohtusid, sh bioloogilist, keemilist, radioaktiivset kui ka teadmata päritoluga haigusi.

 

Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade eesmärgiks on vältida, kaitsta, kontrollida ja rakendada rahvatervise tõrjemeetmeid rahvusvahelise levikuga haiguste vastu viisil, mis vastab ja piirdub rahvatervise ohtudega ning mis väldib rahvusvahelise liikluse ning kaubanduse mittevajalikku häirimist.


IHR rakendamise kohustus laieneb kõikidele WHO liikmesriikidele.

 

Olulised muudatused IHR-eeskirjade uues versioonis võrreldes eelmisega:

 

1.  Rakendusvaldkond: WHO IHR-eeskirjade ulatus on laienenud - uus versioon käsitleb mitte ainult eriti ohtlike nakkushaigusi, vaid kõiki päritolust sõltumatut rahvatervise aspektist olulisi tervise ohtusid, sh bioloogilist (sh nakkushaigusi), keemilist, radioaktiivset kui ka teadmata päritolu tegureid.

 

2.  Teavitamise osas:  Liikmesriik on kohustatud teavitama WHO-d sündmusest, mis võivad olla  rahvusvahelise tähtsusega rahva tervise hädaolukorrad.

Sündmuse epidemioloogilise tähtsuse hindamiseks ja nendest teavitamiseks  on ette nähtud kasutada Lisas 2 toodud otsustamisskeemi (Annex 2.  Decision instrument for the assessment and notification of events that may constitute a public health emergency of international concern).

Rahvusliku seiresüsteemi poolt avastatud sündmused  hinnatakse vastavalt otsustamisskeemis toodud nelja kriteeriumi järgi:

-          Kas sündmuse mõju rahva tervisele on tõsine?

-          Kas sündmus on ebaharilik või ootamatu?

-          Kas esineb oluline rahvusvahelise leviku risk?

-          Kas esineb oluline rahvusvahelise piirangu oht?

Juhul, kui sündmus vastab vähemalt kahele kriteeriumile, siis tuleb sellest teavitada WHO-d. Muude sündmuste kohta võib WHO-ga  konsulteerida ning  hinnata neid uuesti pärast täiendava informatsiooni  saamist.

 

3.  Igas liikmesriigis peab olema määratud IHR kontaktasutus (National IHR Focal Point ) epidemioloogilise operatiivinformatsiooni  vahetamiseks  WHO-ga ja teiste IHR-eeskirjadega ettenähtud ülesannete täitmiseks.

 

4.  WHO liikmesriik peab tagama haiguste seire ja tõrje rahvuslike põhivõimsuste vastavuse miinimumnõuetele, mis on toodud IHR 2005 Lisas 1 A.

 

5.  WHO liikmesriik määrab oma territooriumil rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaamad ja sadamad (vajadusel ka maanteede piiripunktid), mille põhivõimsused peavad vastama Lisas 1 B toodud  nõuetele.

 

6.  WHO võib anda liikmesriikidele rahvusvahelise tähtsusega rahva tervise hädaolukorra korral ajutised või alalised soovitused haiguse rahvusvahelise leviku tõkestamiseks.

 

7. IHR 1969.a versiooni järgi väljastatav „Kollapalaviku vaktsineerimist tõendav rahvusvaheline sertifikaat / International Certificate of Vaccination or revaccination against Yellow Fever  on asendatud  Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõendiga / International Certificate of Vaccination or Prophylaxis” vastavalt  IHR 2005 Lisas 6 toodud näidisele. 

 

8.  IHR 1969. a  versiooni järgi väljastatav „Deratisatsiooni- või deratisatsioonist vabastamise tunnistus / Deratting or Deratting exemption Cerificate“ on asendatud  sanitaarkontrollist vabastamise tunnistuse või  laeva sanitaarkontrolli tunnistusega (Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate ) vastavalt IHR 2005 Lisas 3 toodud näidisele.

Täiendav info:
Initiates file downloadRahvusvaheliste Tervise-eeskirjad 2005. a  ( IHR 2005) , kolmas väljaanne -  mitteametlik tõlge eesti keelde
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) materjalid Rahvusvaheliste Sanitaar-Meditsiiniliste Eeskirjade (IHR) 2005 rakendamise kohta

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 25 jaanuar 2018 15:44