Valmisolek

Tervisekaitsealane valmisolek nakkushaiguste valdkonnas

Tervisekaitsealane valmisolek nakkushaiguste valdkonnas näeb ette tegevusi, mis on suunatud nakkushaiguste leviku ennetamisele ning tõkestamisele nii riigipiiril kui ka riigisiseselt.

Terviseameti tervisekaitsealased tegevused nakkushaiguste epidemioloogia valdkonnas on sätestatud „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses“ ja sellest tulenevates õigusaktides.

Terviseamet viib läbi epidemioloogilisi uuringuid inimeste nakatumise ja haigustekitaja leviku asjaolude väljaselgitamiseks ning juhendab tõrjemeetmete rakendamist inimeste rühmaviisilise haigestumise korral. Epidemioloogiline uurimine hõlmab nakkusallika,  levikutee, levikufaktori ning haigega kontaktsete isikute välja selgitamist, epideemiaprotsessi muutumise jälgimist ning ennetus- ja tõrjemeetmete kavandamist.

Nakkushaiguste tõrje nõuded on kehtestatud Sotsiaalministri 31.oktoobri 2003. a määrusega nr 123 „Nakkushaiguste tõrje nõuded“. Nakkushaiguste tõrje nõuetes on sätestatud nakkushaiguste tõrje ja epideemilise leviku tõkestamise juhised.

Nakkushaiguste epideemilisest levikust tuleneva ohu üle otsustab Terviseamet talle laekuvate epidemioloogiliste, laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel. Nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks võib maavanem, vallavanem või linnapea Terviseameti talituse direktori ettepanekul: 1) ajutiselt sulgeda koole ning laste- ja hoolekandeasutusi;
2) nõuda desinfektsiooni, desinsektsiooni, kahjuritõrje või puhastuse korraldamist;
3) nõuda inimeste terviseuuringute korraldamist. Laste- või hoolekandeasutuse juht võib ajutiselt sulgeda tema poolt juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseameti talituse direktoriga.

Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrusega nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused“. Määrust kohaldatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadamate, lennujaamade ning raudteede ja maanteede piiripunktides (edaspidi piiripunkt) sinna saabuvate isikute, transpordivahendite ja kaupade suhtes eriti ohtlike nakkushaiguste, välja arvatud tuberkuloos, leviku tõkestamiseks.

 
Viimati uuendatud:  reede, 20 jaanuar 2012 12:16