Laborite tutvustus

Terviseameti laborid pakuvad elu- ja töökeskkonna  mõõtmise teenust.

Terviseameti koosseisus on Kesklabor (Nakkushaiguste labor, Keemialabor, Füüsika labor ja Hiiumaa labor), Tartu labor ja Kohtla-Järve labor.
Laborite põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Terviseameti kõikides laborites on kvalifitseeritud ja kogemustega personal. Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamiseks on laborites juurutatud standardile ISO/EN 17025 vastav kvaliteedisüsteem. Laborid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.
 
Kesklabori nakkushaiguste labor osaleb aktiivselt riikliku nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje süsteemi tegevuses, tegutseb Gripikeskuse laboratoorse baasina ning osaleb Eesti volitatud laborina Maailma Tervishoiuorganisatsioonis (WHO).                                  

Kesklabori keemialabor täidab rahvusliku referentlabori funktsioone toiduga kokkupuutuvate materjalide analüüsi alal.
Osades keemilise analüüsi valdkondades on TA laborid ainukesed analüüside teostajad Eestis.

Kesklabori füüsika labor teostab füüsikalisi mõõtmisi elu- ja töökeskkonnas, sotsiaalministri määruses nr. 55 ettenähtud  hinnakirja alusel. Päringu saab esitada füüsika laborile tellimiskirja teel. 

Tartu labor on nimetatud rahvuslikuks referentlaboriks toidus taimekaitsevahendite jääkide (kõrge rasvasisaldusega toit, üksikjäägi meetodid), polükloreeritud bifenüülide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike analüüsi valdkonnas.

Proovivõtu tellimine
Kui proove soovitakse tellida Tallinna, Harju-, Rapla-, Lääne või Järvamaa teeninduspiirkonnast, siis võib proovivõtuks edastada info tellimislehega.

Proovide vastuvõtt maakondades

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 9 veebruar 2017 13:10