Suplusvesi Euroopas

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas pööratakse olulist tähelepanu vee, sealhulgas ka suplusvee kaitsele. Veepoliitika raamdirektiiviga nr 2000/60/EMÜ (VRD) seatakse eesmärgiks põhjaveekihtide ja veekogude vee hea seisundi tagamine ja pikaajaline säästev kasutamine ning seatakse kohustus veemajanduskavade koostamiseks. Veemajanduskava kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul vesikonnale seatud eesmärke. Kuna supluskohad on veekogude osad, siis on ka supluskohtade vee kvaliteet seotud veekogude heaolust.

Raamdirektiiviga seotud eesmärkide elluviimiseks, suplusvee kvaliteedi tagamiseks ja inimeste tervise kaitsmiseks on Euroopa Liidus kehtestatud vastavad nõuded suplusvee direktiiviga nr 2006/7/EÜ.  Eesti on üle võtnud direktiivi nõuded Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määrusega nr 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”.

Euroopa Komisjoni kodulehelt leiab infot suplusvee nõuete ja kvaliteedi kohta kõigis liikmesriikides:

Euroopa Komisjoni suplusvee kodulehekülg
Euroopa Liidu suplusvee aruanne
Euroopa supluskohtade kvaliteet kaardil

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 31 mai 2017 15:40