Suplusvesi Euroopas

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus aasta-aastalt kasvanud.

Euroopa Liidu veepoliitika juhtdokument on veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EMÜ (VRD), milles seatakse peaeesmärgiks tagada põhjaveekihtide ja veekogude vee hea seisund ning pikaajaline säästev kasutamine. VRD üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast, vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava, mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue 6 aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärke. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel.

Suplusvee direktiivi 76/160/EMÜ, mis on antud välja eelmise sajandi seitsmekümnendatel aastatel, on üks vanimaid Euroopa keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu 2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika kaasajastamiseks.

2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast.  Märtsiks 2008 olid  liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse.

Eesti kohaldas direktiivi sätted Vabariigi Valitsuse 03.04.2008 määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”.

Euroopa Komisjoni kodulehelt leiab infot suplusvee nõuete ja  peale Eesti ka teiste liikmesriikide suplusvee kvaliteedi kohta.

Euroopa Komisjoni suplusvee kodulehekülg
Euroopa Liidu riikide 2011. a suplusvee aruanded
Euroopa supluskohtade kaart (WISE water live maps)
Euroopa Liidu riikide supluskohtade info ja kaardid (WISE Google Earth)
Euroopa õhu ja vee andmete kaart (Eye on Earth)

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 30 mai 2012 12:01