Looduslik mineraalvesi

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/54/EÜ ning Euroopa Komisjoni direktiivi 2003/40/EÜ kohaselt peab Euroopa Liidu liikmesriigi ning kolmanda riigi maapõuest saadud ja Ühendusse imporditud looduslik mineraalvesi olema tunnustatud liikmesriigi vastutava asutuse poolt. Seega võib Eestis turustada ainult tunnustatud looduslikku mineraalvett.
 
Looduslik mineraalvesi on joogiks kasutatav mikrobioloogiliselt tervisele kasulik vesi, mis on pärit põhjaveekihist ja mis väljub saastumise eest kaitstud allikast, millest võetakse vett ühe või mitme loodusliku või kunstlikult kasutatavaks muudetud veevõtukoha kaudu.

Kooskõlas EL seadusandlusega on rahvatervise seadusega kindlaks määratud:

1) loodusliku mineraalvee ja allikavee tootja ja turule laskja ülesanded (§ 121 lg 1);
2) loodusliku mineraalvee valdkonnas vastutava asutuse ülesanded (§131 lg 2);
3) vastutav asutus, loodusliku mineraalvee tunnustaja ja järelevalve teostaja kogu ahelas –Terviseamet
 
Eestis toodetav ja turule lastav looduslik mineraalvesi peab olema tunnustatud vastavalt rahvatervise seadusele ja selle § 8 lg 2 p 14 alusel kehtestatud nõuetele, mis on kooskõlas direktiividega 2009/54/EÜ   ja 2003/40 /EÜ

Loodusliku mineraalvee tunnustamise aluseks on sotsiaalministri määrus Tervisekaitsenõuded mineraalveele, mis hakkas kehtima 2004. aasta 9. juulist.
 
Looduslikku mineraalvett võib turustada, kui liikmesriigi maapõuest ammutatud vesi on selle liikmesriigi vastutava asutuse poolt tunnustatud loodusliku mineraalveena.
Looduslik mineraalvesi, mis on ammutatud ühendusevälise riigi maapõuest ja ühendusse imporditud, peab olema vähemalt ühe liikmesriigi vastutava asutuse poolt tunnustatud loodusliku mineraalveena.

Eestis tunnustab loodusliku mineraalvee nõuetekohasust eespoolnimetatud määruse kohaselt Terviseamet.

Keskkonnainspektsioon annab mineraalvee ammutamiseks erikasutusloa veeseaduse ja KKM määruse nõuete alusel, arvestades põhjaveekomisjoni hinnangut ja geoloogilisi, hüdroloogilisi, füüsikalisi ja keemilisi uuringunõudeid.

Erikasutusload kantakse keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi põhjaveeregistrisse. Loodusliku mineraalvee erikasutusloa taotleja esitab avalduse, andmed tehnoloogia ja seadmete kohta, puurkaevu passi, veehaarde asukoha ja vastuvõtuseadmete kirjelduse,  võetava vee kvaliteedi hinnangu ja töötlemise kirjelduse, vajadusel eksperthinnangu andmed.
Veterinaar- ja Toiduamet on pädev asutus, kes tunnustab toidukäitlemisettevõtet ning teeb järelevalvet toiduseaduse ja veeseaduse alusel.
 
Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutuste poolt tunnustatud looduslike mineraalvete nimekiri on avalikustatud Official Journal ajalehes nr 2010/C 65/01  List of natural mineral waters recognised by the Member States.
 
Uuendatud nimekiri on võimalik leida  Euroopa Komisjoni kodulehelt.
 
Juhul, kui turul olev looduslik mineraalvesi puudub antud nimekirjas palume pöörduda Terviseameti poole lisainfo saamiseks. Vajadusel võetakse ühendust Euroopa Komisjoniga või liikmesriigi pädeva asutusega.

Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 2 (Värska mineraalvesi)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 3 (Häädemeeste Goodmens)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 4 (Värska Originaal)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 6 (Haage mineraalvesi)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 7 (Värska Natural)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 8 (Vichy vesi)
Loodusliku mineraalvee tunnustamise otsus nr 9 (Värska Looduslik mineraalvesi nr 9)

 

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 28 august 2018 11:23