Tubakasuits

Eestis reguleerib tubaka tarvitamist 2005. aastal vastu võetud tubakaseadus. 2012. aastal valmis Sotsiaalministeeriumi juhtimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös Tubakapoliitika roheline raamat. Raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vähendamisele, alaealistele kättesaadavuse piiramisele, tubaka alternatiivtoodete turustamise reguleerimisele, suitsuvaba keskkonna edendamisele ja salaturu piiramisele.

22. märtsist 2015 ja 8. juulist 2016 hakkasid kehtima tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muudatused. Esimesel seaduse muudatuse ringil laiendati tubakaseaduse reguleerimisala ka tubakatoodetega seonduvatele toodetele, mille  alla kuuluvad tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (kõik tooted, mis imiteerivad tubakatoote tarvitamist, sh e-sigaretid nii nikotiiniga kui ilma, taimselt suitsetatavad tooted ja tubakatarvitamiseks mõeldud tooted – piibud, vesipiibud jm piibu- ja sigaretitarvikud). Teise seaduse muudatuse ringil täiendati Tubakaseadust elektroonilise sigareti ja elektroonilise sigareti täitevedeliku turustamise nõuetega. Nõuded kehtestati elektroonilise sigareti pakendamisele, märgistamisele, pakendile lisatavale infolehele ja koostisele ning lisandus enne toote turustamist pädeva asutuse, kelleks on terviseamet (kui ei ole seaduses sätestatud teisiti), teavitamise ja iga-aastase aruandluse kohustus. Täiendati tubakatoodete koostisosadest teavitamise nõudeid, lisati teatud lisaainete, uudsest tubakatootest ja taimsest tubakatootest teavitamise nõue. Samuti kehtestati tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete piiriülene kaugmüügi keeld. Tubakaseaduse muudatused tehti seoses muutunud Euroopa Liidu õigusega.

Suitsuvaba keskkonna tagamiseks ja rahvatervise kaitseks on alates 2017. aastast plaanis kaotada hoonetes suitsetamisalad. Suitsetamisala eristab suitsuruumist see, et ala pole piiratud, kuid seal toimib paikne ventilatsioon. Edaspidi on plaanis ka suitsuruumide keelamine hoonetes. Üheks eesmärgiks on muuta riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused suitsuvabaks.
Kavas on rajada üldkasutatavate hoonete ukseavade ette suitsuvaba kaitsevöönd vähemalt 3 meetri raadiuses uksest. Samuti piirata suitsetamist avalikes randades, kontserdi- ja peopaikades ning vabaõhuüritustel. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO – World Health Organization) soovitab suitsetamise keelata kõikjal.

Populaarseks on tänapäeval saanud nn vesipiibukohvikud. Tubakaseaduse järgi võib toitlustusettevõttes vesipiipu tarvitada ainult suitsuruumis või siis väljaspool siseruume müügikoha vahetus läheduses asuvas hooajalises laienduses (§ 31 lg 1). Ehk siis sees tohib vesipiipu tarbida suitsuruumis, aga suvel ka väliterrassil. Suitsuruumis ei tohi toimuda tubakaseaduse järgi (§ 31 lg 3) toitlustamist.

Terviseameti pädevus tubakaseadusest tulenevalt on järgmine:
1) Vastavalt Tubakaseaduse § 10 peab tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitama terviseametile enne uue või muudetud tubakatoote turule viimist tootemarkide ja -liikide kaupa elektroonilises vormis aruande. Terviseametile tuleb esitada teave ja aruanne Euroopa Liidu ühise portaali kaudu. Uudsest tubakatootest, elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite koostisest ning taimse suitsetatava toote koostisest teatamine on toodud sama seaduse § 101, 102 ja 103(Tubakatoodete turule viimisest)
2) Vastavalt Tubakaseaduse § 32 teostab terviseamet järelevalvet tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote koostisest teavitamise, teatavatest erinimekirja kantud lisaainetest teavitamise ja uudsest tubakatootest teavitamise kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ning suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele.

Tubakaseaduse § 29 järgi suitsetamiseks keelatud kohad:
(1) Suitsetamine on keelatud:
1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal;
3) apteegi ruumides;
4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
7) ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatud majutusettevõttes);
8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
18) jalakäijate tunnelis;
19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtades on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

Tubakaseaduse § 30 järgi kohad, kus suitsetamine on piiratud
(2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal:
1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
2) kõrgkooli ruumides;
3) kultuuriasutuse ruumides;
4) vabaajakeskuse ruumides;
5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

(3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga;
2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
3) ruum on alarõhuline;
4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

(4) Suitsetamisala on ehitises või sõidukis asuv piireteta ala, millel on paikne ventilatsioonisüsteem ja mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga;
2) alal asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
3) toimiv ventilatsioonisüsteem tagab, et õhk liigub suitsetamisalalt otse väliskeskkonda.

Tubakaseaduse § 31 toob nõuded suitsetamisele toitlustusettevõttes:
(1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.
(3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.


Täiendavat lugemist
Eestis tegeleb tubaka tarvitamise uurimisega ja infomaterjalide välja andmisega Tervise Arengu Instituut. Nende koduleheküljelt leiab mitmeid materjale tubakaga seoses, muuhulgas alljärgnevad:
„Mis peitub sigaretis?“
„Hoia tervis tööl. Tubakas“
„Vesipiip. Müüdid ja ohud“
„Tubakas. Nõuanded loobumiseks“
„Tubaka mõju rasedatele ja lastele“

Terviseameti materjale:
Sihtuuringu “Tubakaseaduse täitmine kultuuriasutustes, spordiasutustes ning  kinnipidamisasutustes“ kokkuvõte 2010. aastal
Tubakavaba keskkonna järelevalve Tervisekaitseinspektsiooni/Terviseameti poolt aastatel 2008-2011

Veel lugemist:
Informatsiooni tubaka tarvitamise kohta leiab terviseinfo veebilehelt.
Maailma Terviseorganisatsiooni kolmas raport: Tubakatoodete reguleerimise teaduslik alus.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 27 september 2016 16:26