Võrgustikud

Keskkonnatervise valdkonna ekspertvõrgustikud

Keskkonnatervise uuringute keskus (KTUK) on oma uuringute läbi viimisel ja koordineerimisel koostööd teinud mitmete erinevate asutustega Eestist ja ka välismaalt. Kõik KTUK-i poolt läbiviidud uuringud on keskkonnatervise valdkonda puudutavad, sellest tulenevalt on tekkinud selle valdkonna isiklikud ekspertvõrgustikud ja seetõttu tekkis idee koondada kõik keskkonnatervise valdkonna võrgustikud ühte kohta kokku.

Seoses uuringute ja keskkonnatervise andmebaasiga on KTUK suhelnud erinevate ekspertidega Soome Tervise ja Heaolu Instituudist (THL) ja Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO). Seoses Virumaa kaevude joogivee kvaliteedi uuringuga ja KesTeRisk Keskkonnatervis: arusaamine riskidest ja motivatsioon tervisemõjude vähendamiseks uuringuga suheldi ekspertidega THL-i keskkonnatervise osakonnast. Seoses Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuringuga Tallinnas suheldi ekspertidega WHO Keskkonna ja Tervise Euroopa Keskusest. Eesti keskkonnatervise andmebaasi arendamisega (KTA) seoses tehti koostööd WHO Keskkonnatervise infosüsteemi (ENHIS) arendajatega.

KTUK-i töötajad käisid end täiendamas Utrecht Summer School ja Karoliska Instituudi poolt korraldatud keskkonnatervisealastel koolitustel.

Eesti on esindatud mitmetes keskkonnatervise valdkonda puudutavates koostöö võrgustikes ja loonud ka riigisiseselt mitmeid valdkonna spetsiifilisi ekspertrühmasid. Siin on nimekiri hetkel meile teadaolevatest keskkonnatervise valdkonna võrgustikest:

RAHVUSVAHELISED

1.      Industrially Contaminated Sites and Health Network (ISCH COST Action)

Juhtkommitee liikmed Eestis:

Asendusliikmed Eestist:

2.      The International Federation of Environmental Health

Eestist liikmed:

3.      European Environment and Health Process (EHP)

Kontaktisik Eestist:

4.      Ühisalgatus Kliima (JPI Climate – Connecting climate knowledge for Europe)

5.      Ühisalgatus Ookean (JPI Oceans - Healthy and Productive Seas and Oceans)

6.      Ühisalgatus Vesi (JPI Water - Water challenges for a changing world)

JPI Vee kontaktisik Terviseametis on Aune Annus

RIIGISISESED

7.      Antibiootikumresistentsuse Uuringud Eestis

Loetelu erinevatest asutustest, kes tegelevad antibiootikumresistentsuse uuringutega Eestis

8.      Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO)

2002. aasta kevadtalvel moodustasid kümme Eesti keskkonnaorganisatsiooni Eesti Keskkonnaühenduste Koja. Praeguseks kuulub kotta 9 valitsusvälist keskkonnaühendust. EKO on mittejuriidiline poliitiliselt sõltumatu koostöövõrgustik, mis aitab keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile meile tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita. Seni on EKO liikmed teinud koostööd peamiselt Eesti metsandus-, põllumajandus- ja energiapoliitika ning planeeringute keskkonnasõbralikumaks muutmise nimel.

9.      Eesti Toksikoloogia Selts (ETS)

ETS-i peaeesmärgiks on toksikoloogia vallas tegutsevate inimeste ühendamine, Seltsi liikmetele vajaliku informatsiooni (konverentsid, stipendiumid, toetused jne.) hankimine ja vahendamine, koostöö arendamine teiste maade Toksikoloogia Seltsidega, teaduskonverentside, kursuste ja toksikoloogia-alase koolituse organiseerimine. Seisuga aprill 2005 kuulub ETS-i 51 liiget. 1998. a. suvel võeti ETS vastu EUROTOX-i (Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology) liikmeks ja novembris 2004 IUTOX-i (International Union of Toxicology) liikmeks.

10.  Keskkonnaandmete ja e-teenuste koostöövõrgustik

11.  Kliimamuutustega kohanemine Eestis

Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 koostamine.

12.       HeiVäl OÜ poolt läbiviidud uurimustöö ``Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud nõuete täitmiseks vajaliku kemikaaliohutuse kompetentsuse tagamise võimalused Eestis`` raames kaardistati selles valdkonnas pädevad eksperdid Eestis (nimed toodud aruandes)

Erinevate keskkonnatervisealaste uuringute läbiviimiseks on võimalik kaasata ülikoole Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

Keskkonnatervisealaseid analüüse saab tellida erinevatest laboritest:

Terviseameti koosseisus on Kesklabor (Nakkushaiguste labor, Keemialabor, Füüsika labor ja Hiiumaa labor), Tartu labor ja Kohtla-Järve labor.

Ministeeriumi tasandil tegelevad keskkonnatervisealaste küsimustega Keskkonnaministeeriumist Reet Pruul, välisõhuosakonna peaspetsilist ja Sotsiaalministeeriumis Aive Telling, rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht.

Keskkonnatervise uuringute keskus

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 30 juuni 2015 09:32