Mikrotoitainete saadavuse edasise uuringuvajaduse analüüs

Seleeni (Se), joodi (I) ja D-vitamiini puhul on Eestis viimaste aastate jooksul korduvalt tõstatunud nende saadavuse teema – kas oleks vajalik riigipoolne sekkumine või mitte (nt toidu või sööda rikastamise vajadus, inimeste teavitamise vajadus). Naatriumi (Na) tegelikku saadavust on oluline hinnata, kui kavatsetakse planeerida sekkumistegevusi keedusoola tarvitamise ning tööstuslikes toitudes kasutamise vähendamise osas.

Eestis ei ole tehtud esindusliku valimiga uuringut, mis annaks andmeid seleeni (Se), naatriumi (Na), kaltsiumi (Ca) ja joodi (I) saadavuse kohta elanikkonna seas. Samas on läbi viidud erinevaid temaatilisi väikese valimiga uuringuid ning elanikkonna mikrotoitainetega varustamist kaudsemalt käsitlevaid uuringuid (nt Se uuringud Eestis toodetavas piimas, Se sisaldus mullas), kuid süsteemset ülevaadet neist uuringutest koostatud ei ole. Mikrotoitainete saadavuse uurimisel annab kõige täpsema tulemuse biomonitooringu metoodika kasutamine. Sellise uuringumetoodika valimisel nimetatud mikrotoitainete puhul on määravaks asjaolu, et nende lõppsaadavus kujuneb mitmest erinevast allikast. Lisaks mõjutab tulemusi oluliselt nende toitainete biosaadavus, mida omakorda mõjutavad keskkond, elustiil (liikumine, suitsetamine jne), erinevate toitainete koosmõju (nt Ca + D vitamiin), haigused jne. Biomonitooringu metoodika kasutamine tingib ka mikrotoitainete saadavuse uuringu kõrge hinna. Seetõttu oleks esmalt vaja teaduskirjandusele ja juba tehtud uuringute tulemusele tuginedes hinnata, milliste toitainete saadavuse täpsem uurimine Eesti elanikkonna seas on otstarbekas ja vajalik.

Käesoleva ülevaate-uuringu tulemused annavad väärtusliku sisendi Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel koostatava toitumise rohelise raamatu koostamisse. Uuringu eesmärk on süstemaatilise kirjandusülevaate koostamine, mille alusel oleks võimalik otsustada Eesti elanikkonna seas teatud mikrotoitainete saadavuse hindamiseks tehtavate täiendavate uuringute vajaduse.

Antud töösse on kokku kogutud 21 Se, Ca, I, Na või D-vitamiini käsitlevat mikrotoitainete uuringut, mis on läbi viidud Eestis viimaste aastate jooksul.

Kirjeldatud uuringute põhjal saab öelda, et viimaste aastate jooksul on mikrotoitainete allikate, omastatavuse ja saadavuse uuringuid läbi viidud üsna vähe. Enim on uuritud Se-i, D-vitamiini ja Ca. I ja Na käsitlevaid uuringuid on vähem. Uuritud on kindla haiguse või seisundiga seotud seoseid toitainete defitsiidiga. Kogu populatsiooni haaravaid uuringuid on tehtud vaid D-vitamiini kohta.

Antud uuringutest ja ka populaarkirjandusest saab lugeda, et D-vitamiini ja Se puudus on Eesti teatud elanikkonna gruppide seas aktuaalne. Uuringud on läbi viidud täiskasvanud elanikkonna seas. Seega puudub ülevaade laste D-vitamiini ja Se staatusest. Lisaks ei ole hinnatud Eesti rahvastiku I staatust. Samuti puudub ülevaade soola tarbimise kohta.

Töös leiti, et täiendavaid mikrotoitainete (Se, Ca, I, Na, D-vitamiin) saadavuse hindamise uuringuid peaks tegema kõigi viie mikrotoitaine kohta. Töös on välja toodud ka ettepanekud täiendavate uuringute kohta.

Uuringuga saab tutvuda siin.

Keskkonnatervise uuringute keskus

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 30 juuni 2015 11:16