Parma deklaratsiooni tutvustus

Euroopas on keskkonna ja tervise valdkondade ühendamisega tegeletud üle kahekümne aasta. Valitsuste tasemel toimuvale rahvusvahelisele koostööle pandi alus esimese Keskkonna- ja terviseministrite konverentsiga aastal 1989.

Muutuv keskkond seab keskkonnatervise valdkonnas uusi väljakutseid ka järgnevateks aastateks.

Kuues Euroopa Keskkonna- ja terviseministrite konverents teemal “ Keskkond Euroopale“ toimub 2016. aastal.

Keskkonnatervise uuringute keskus on alustanud Eesti Keskkonnatervise Andmebaasi (EKTAB) loomise protsessi, millest kujuneks välja ENHIS-e rahvuslik analoog.

WHO Euroopa regiooni V Keskkonna- ja terviseministrite konverents „Kaitstes laste tervist muutuvas keskkonnas“ Parma deklaratsioon 2010

2010. a märtsis toimus Itaalias Parmas WHO Euroopa regiooni V Keskkonna- ja terviseministrite konverents, kus seekord oli peamiseks teemaks laste tervise kaitse muutuva keskkonna tingimustes. Konverentsi tulemusena allkirjastasid 53 riigi esindajad (valdkonna ministrid) Parma deklaratsiooni, mis sätestas lähiaastate prioriteetsed tegevused Euroopa keskkonna ja tervise parendamiseks.

Parma deklaratsiooni neli põhisuunda:
A. Laste tervise kaitse
CEHAPE (Children’s Environment and Health Action Plan for Europe) – Euroopa Laste Keskkonna ja Tervise Tegevusplaanis on määratletud neli regionaalset eesmärki, millest tuleks juhinduda:

Regionaalne eesmärk 1: Tagada rahva tervis, parandades puhta vee ja kanalisatsiooni kättesaadavust.

Regionaalne eemärk 2: Tegeleda ülekaalu ja vigastuste probleemidega, luues ohutumaid keskkondi, suurendades füüsilist aktiivsust ja tervislikku toitumist.

  • Arvestada laste vajadusi asulate ja linnade planeerimisel, liikluskavade ja transpordi infrastruktuuri koostamisel; eluaseme, lasteasutuste, mänguväljakute, tervishoiuasutuste projekteerimisel.

  • Luua igale lapsele aastaks 2020 juurdepääs tervislikule ja ohutule keskkonnale.

  • Rakendada WHO Euroopa toidu ja toitumise alast tegevuskava (2007-2012), eelkõige parandades koolitoidu toiteväärtust.

Regionaalne eesmärk 3: Haiguste ennetamine sise- ja välisõhu kvaliteedi parandamise kaudu.

  • Vähendada ägedate ja krooniliste hingamisteede haiguste esinemist, vähendades kokkupuuteid ülipeente osakestega ja muude tahkete osakestega.
  • Välja töötada asjakohased strateegiad ja eeskirjad, mis on suunatud siseõhu saastatuse vähendamisele.
  • Tagada igale lapsele tervislik sisekliima lasteasutustes.

Regionaalne eesmärk 4: Keemilistest, bioloogilistest ja füüsikalistest keskkonnateguritest põhjustatud haiguste ennetamine.

B. Tervise ja keskkonna kaitsmine kliimamuutuste mõjude eest.
C. Laste, noorukite ja teiste huvigruppide kaasatus tegevustesse.
D. Strateegiate loomiseks ja elluviimiseks vajalike teadmiste ja vahendite arendamine.

  • Toetades jätkuvalt Euroopa Keskkonnatervise Infosüsteemi ENHIS (European Environment and Health Information System) arendamist nii tsentraalselt kui ka riiklikel tasanditel.

  • Panustada inim-biomonitooringu jätkuvasse ja ratsionaalsesse arendamisse, mis võimaldaks rahvatervise ja keskkonnameetmete küsimuste tõenduspõhist lahendamist - kaasa arvatud elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja ennetavate tegevuste välja töötamine.

Parma Deklaratsiooni terviktekst inglise keeles.

Terviktekstist tõlkinud Keskkonnatervise Uuringute Keskus.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 30 juuni 2015 09:34