Keskkonnatervise Uuringute Keskus

Alates 18. novembrist 2013 alustas tööd Terviseameti Keskkonnatervise Uuringute Keskus (KTUK). Keskuse tegevust finantseeritakse Euroopa Liidu struktuurivahendite programmist „Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm „TerVE“. Sotsiaalministeerium on planeerinud organisatsiooni arengukava 2014–2017 eelnõu  finantsplaanis vahendid ka KTUK-i tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks Terviseametis pärast programmi TerVE tegevuse lõpetamist alates 2015. aasta teisest poolaastast.

KTUK-i eesmärgiks on:

  • koguda ja töödelda andmeid keskkonnategurite ja epidemioloogilise olukorra kohta
  • teha ja/või korraldada riskihindamist ja tervisemõjude analüüside läbiviimist
  • ning koostada tõenduspõhiseid ettepanekuid erinevate valdkondade poliitika sidusgruppide strateegiliste eesmärkide määramiseks keskkonnatervise valdkonnas.

Keskuse kolmest peamisest ülesandest üks on teaduspõhiste uuringute läbiviimine ja korraldamine. Eesmärgiks on uurida riigis aktuaalseid keskkonnatervise valdkonna teemasid ja hinnata elukeskkonna ohuteguri tervist kahjustava toime avaldumise tõenäosust ja mõju tervisele. Uuringute läbiviimisel tehakse koostööd erinevate teadusasutuste ja organisatsioonidega nii riigisiseselt kui ka vajadusel rahvusvaheliselt, toetades nii riskihindamise valdkonna arenemist ja efektiivsuse kasvu Eestis.

Teine oluline ülesanne on keskkonnatervise andmebaasi loomine, mis võimaldab luua seoseid haigestumuse ja keskkonna tegurite vahel. Ühtne andmebaas koondab enda alla erinevates süsteemides olemasolevad andmed, mis muudab ligipääsetavuse uuringuteks vajalikele andmetele mugavamaks ja kiiremaks. Kogutud andmete toel saab otsida seoseid haigestumuse ja keskkonnategurite vahel.

Kolmandaks ülesandeks on ekspertide võrgustiku loomine, mis tähendab, et tehakse koostööd erinevate ekspertide ja teadusasutustega nii Eestis kui välismaal.

Lisaks koostab keskus keskkonnatervise valdkonnas aktuaalseid probleeme ja huvitavaid teemasid käsitlevaid infomaterjale, mis avalikustatakse kord kvartalis terviseameti veebilehel. Uuringu tulemusi kajastatakse raportitena.

Keskkonnatervise Uuringute Keskus lõpetas oma tegevuse alates 1. juulist 2015.

 
Viimati uuendatud:  reede, 3 juuli 2015 09:17