Infomaterjalid ja sihtuuringud

Kui sa oled imiku piimasegu valmistaja või turustaja ning soovid tasuta levitada tervishoiuteenuse osutaja kaudu teabematerjale (sh õppematerjale ja nendega seotud esemeid), siis tuleb sul saada eelnevalt terviseameti kirjalik nõusolek või teabematerjalide levitamisel järgida kehtestatud erinõudeid: Erinõuded ja kord imiku piimasegu ja jätkupiimasegu teabematerjalide ja nendega seotud esemete kohta. Väljavõte Maaeluministri 11.07.2016. a määrusest nr 43 „Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra kinnitamine

Kinnipidamisasutused

Sihtuuring "Toidunormid kinnipidamisasutustes". Terviseamet 2015

Lasteasutused

Sihtuuringu „Isikliku hügieeni tagamise tingimused koolides“ kokkuvõte. Terviseamet, 2016
Sihtuuring „Legionella bakterite esinemine lasteasutustes ja ujulates”. Terviseamet 2016
Sihtuuring „Uute koolide ja lasteasutuste siseõhu kvaliteet”. Terviseamet 2016
Sihtuuring "Koolide tehisvalgustuse seisund" Terviseamet 2015
Sihtuuring „Koolieelse lasteasutuse mänguväljakute terviseohutuse seisundi hindamine”. Terviseamet 2015
Sihtuuring „Mänguasjade terviseohutuse hindamine sõimerühmades”. Terviseamet 2015
School environment: Policies and current status. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), uuring 2015
Sihtuuring „Tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine lasteaias“. Terviseamet 2015
2013. a sihtuuringu „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus” kokkuvõte. Terviseamet 2015
Liiklusmüra koolide hoonestatud alal ja lisa 1. Terviseamet, sihtuuringu hinnang 2015
Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades. Keskkonnatervise uuringute keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2015
Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuring Tallinnas. Keskkonnatervise uuringute keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2015
Soovitused tervislikuks kooli keskkonnaks Euroopas. SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe) 2014
Euroopa koolides tervisliku keskkonna saavutamise suunised. SINPHONIE 2014
Sihtuuring 2013. a „Koolilaste menüü mitmekesisuse hindamine“. Terviseamet 2014
Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus. Terviseamet, sihtuuringu kokkuvõtte 2009-2010
Koolieelsete lasteasutuste tervistedendav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2009
Koolisööklate menüü ning puhvetite kaubavaliku mitmekesisuse analüüs. Tervisekaitseinspektsioon, sihtuuring 2009
Allergiat ennetav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2008
Kooliõpilaste toitumine Virumaa ja Tartumaa koolides 2007. aastal. Tervise Arengu Instituut, Tervisekaitseinspektsioon, Tartu Tervishoiu kõrgkool, raport 2007

Teenuste ohutus

Ilusüstiteenuse kasutajate küsitluse kokkuvõte. Terviseamet, veebiküsitlus 2016
Piiripealsed iluteenused. Terviseamet, sihtuuring 2016
Solaariumikasutajate tagasiside teenusele. Terviseamet, veebiküsitlus 2016
Solaariumiteenustest tulenevad terviseriskid. Terviseamet, sihtuuring 2016
Ilu- ja isikuteenuste osutamine. Piiripealsed teenused. Terviseamet, sihtuuring 2012
Keskkonnatervise aspektid noortelaagrite suhtes. Leena Albreht, ettekanne 2012
Ravimuda turustamine, säilitamine ja kasutamine. Terviseamet, sihtuuring 2012
Solaariumiteenuse tervisekaitsealased aspektid. Natalja Šubina, magistritöö 2003

Ujulad ja supluskohad

Legionella bakterite esinemine majutusettevõtetes ja ujulates, sihtuuringu kokkuvõte. Terviseamet 2015
Basseinivett tuleb kontrollida kogu aeg. Geidi Rõõm. Järva Teataja 15.03.2012
Eesti avalike ujulate vee kvaliteet, basseinivee kvaliteedi tõstmise ja ohutuse suurendamise teed. Kristina Fuks-Kuus. Magistritöö, 2009
Vaba ja seotud kloori sisalduse mõõtmine basseinides. Tervisekaitseinspektsiooni sihtuuring 2009
Sinivetikad: kes nad on ja miks nad on ohtlikud. Reet Laugaste. Ettekanne, 2008
Joogivee puhastid. Urmas Vill. Ettekanne, 2008
Veetöötlusseadmed alates 1997. aastast. Miridon OÜ. Ettekanne, 2008
Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis. Kea Kiidjärv. Ettekanne, 2008
Ülevaade Tartu ujulatest. Valantina Orav. Magistriprojekt, 2002

 

Vaata ka: Kasulikke viiteid

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 20 aprill 2017 13:27